Поточний рахунок: — це рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі

Банки мають право відкривати своїм клієнтам

Поточний рахунок: - це рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі

Вкладний (депозитний) рахунок— рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом банку в управління на встановлений строк та під визначений процент (дохід) відповідно до умов договору.

Поточний рахунок— рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Платник може розпоряджатися грошима, що зберігаються на його поточному рахунку, за допомогою платіжних інструментів, зокрема платіжної картки.

Зарахування грошей на рахунок клієнта здійснюється як шляхом внесення їх у готівковій формі, так і шляхом переказу грошей у безготівковій формі з інших рахунків.

Кореспондентський рахунок,— це рахунок, що відкривається банку для здійснення розрахунків, які виконує за дорученням та за рахунок цього банку той банк, в якому відкривається цей рахунок.

Поточні бюджетні рахунки відкриваються підприємствам, установам, організаціям, які утримуються за рахунок бюджетів.

Бюджетні рахункивідкриваються на підставі платіжного доручення фінансового органу, органу Державного казначейства України, відповідного розпорядника бюджетних коштів з наданням в установу банку картки із зразками підписів та відбитком печатки, У разі якщо в цій установі банку відкрито поточний рахунок клієнта, надання картки не обов'язкове.

У відповідності до ст.. 1076 ЦКУ банк гарантує клієнту таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта.

Банківська таємниця – це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта , яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту.

Така інформація може бути надана лише:

· На письмовий запит чи з письмового дозволу власника такої інформації

· На письмову вимогу суду або за рішенням суду

· Органам прокуратури України, СБУ, МВС стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу

· Органам Державної податкової служби України на їх письмову вимогу з питань оподаткування або валютного контролю стосовно операцій за рахунками конкретної особи

· Органам державної виконавчої служби на їх письмову вимогу з питань виконання рішень судів стосовно конкретної особи

· У випадку смерті клієнта довідки по рахунках видаються особам , зазначеним власником рахунка в заповідальному розпорядженні банку, нотаріусам, іноземним консульським установам

Банк не має права також надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені в документах , правочинах чи операціях клієнта але при цьому банку надане право видавати загальну інформацію, що становить банківську таємницю, іншим банкам, в обсягах , необхідних пр. наданні кредитів, банківських гарантій.

Обидві сторони договору мають право на його розірвання.

Клієнт має право в односторонньому порядку розірвати договір банківського рахунку в будь-який час на підставі заяви . (ст..1075 ЦКУ).

Банк може в односторонньому порядку вимагати розірвання договору в таких випадках:

1. Якщо протягом 1 місяця після одержання попередження клієнта сума грошових коштів, що зберігається на рахунку, виявиться меншою від мінімального розміру , передбаченого банківськими правилами або договором

2. При відсутності операцій за рахунком протягом року , якщо інший строк не встановлено договором

3. В інших випадках , встановлених договором чи законом

4. Банк може відмовитися від договору банківського рахунка та закрити його у разі відсутності операцій за рахунком протягом 3 років підряд та відсутності залишку грошових коштів на цьому рахунку

У випадку розірвання договору банк зобов’язаний видати залишок грошових коштів клієнту або перевести їх на інший рахунок за його вказівкою. Ці операції банк робить у строки і порядку, встановлені банківськими правилами. Після повернення чи перерахування залишку коштів клієнта на рахунку , банк вправі закрити його рахунок.

8. ПОНЯТТЯ, СТОРОНИ ТА ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ФАКТОРИНГУ.

За договором факторингу одна сторона (фактор) передає або зобов’язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає або зобов’язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника).

Договір факторингу є:

ü Двостороннім – у обох сторін є права та обов’язки

ü Оплатний — отримуючи право грошової вимоги, фактор передає клієнту визначену в договорі суму коштів, тобто , одна сторона договору – фактор – за гроші набуває належне контрагенту – клієнту – майнове право: право вимоги певної грошової суми.

ü Реальний або консенсуальний

Види факторингу:

1. Оплатний факторинг – фактор бере на себе обов’язки з отримання коштів від третьої особи, несе ризик невиконання грошового зобов’язання , однак перераховує кошти клієнту переважно лише після їх надходження від третьої особи

2. Факторинг з оплатою та фінансуванням – фактор одразу після укладення договору перераховує клієнту більшу частину або всю суму належних йому коштів

3. Розкритий факторинг – боржнику клієнта направляється чи може направлятися повідомлення стосовно укладення між його колишнім та новим кредиторами договору факторингу

4. Нерозкритий факторинг – обидві сторони договору зобов’язані не розголошувати факт укладення договору з причин конфіденційності цієї інформації

5. Прямий факторинг – лише один фактор, з яким продавець-експортер уклав договір факторингу щодо обслуговування грошової вимоги

6. Непрямий факторинг – у цьому випадку існує також фактор з імпорту, тобто факторингова компанія країни покупця, з якою останній уклав факторингову угоду, щодо обслуговування своїх зобов’язань

Предыдущая36373839404142434445464748495051Следующая

Дата добавления: 2015-05-21; просмотров: 640; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

ПОСМОТРЕТЬ ЁЩЕ:

Источник: https://helpiks.org/3-55342.html

Открытие банковских счетов предприятия

Поточний рахунок: - це рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі

Журнал «Вісник податкової служби України»Передплатні індекси – 22599 (укр.), 22600 (рос.)Е-mail: mail@visnuk.com.uaТел.: (044) 501-06-43http://www.visnuk.com.ua

Правовідносини, що виникають під час відкриття банками поточних рахунків клієнтів, регулюються Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 р.

№ 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом – Інструкція № 492). Згідно з вимогами п. 1.8 цієї Інструкції банки відкривають своїм клієнтам поточні рахунки за договором банківського рахунку.

Цим же пунктом установлено, що до поточних рахунків належать карткові рахунки, що відкриваються для обліку операцій за платіжними картками відповідно до вимог Інструкції № 492.

Юридичні особи – резиденти можуть відкривати поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки в банках через свої відокремлені підрозділи (далі – поточний рахунок відокремленого підрозділу, вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу).

Банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунку поточні рахунки, за договором банківського вкладу – вкладні (депозитні) рахунки.

Поточний рахунок – рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Вкладний (депозитний) рахунок – рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України та умов договору.

Договір банківського рахунку та договір банківського вкладу укладаються в письмовій формі.

Днем відкриття поточного рахунку клієнта вважається дата, зазначена на заяві про відкриття цього рахунку.

Місцезнаходженням (місцем проживання) власника рахунку – суб'єкта господарювання вважається місцезнаходження (місце проживання), зазначене в свідоцтві про державну реєстрацію.

Місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання, зазначене в картці із зразками підписів і відбитка печатки (картці із зразками підписів), має відповідати місцезнаходженню (місцю проживання), наведеному в свідоцтві про державну реєстрацію.

У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) власник рахунку +– суб'єкт господарювання в місячний строк з дня отримання нового свідоцтва про державну реєстрацію зобов'язаний подати до банку копію цього свідоцтва, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально.

Документи, подані клієнтом для відкриття рахунків, мають бути чинними та містити достовірну інформацію на час їх подання банку.

За наявності в банку підтвердженої інформації про те, що будь-який з поданих документів є нечинним, банк відмовляє особі у відкритті рахунку.

Пунктом 6.7 Інструкції № 492 передбачено, що для здійснення деяких виплат на користь третіх осіб, тобто під час запровадження зарплатних проектів, з юридичною особою банком укладається договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб.

Отже, укладання договору банківського рахунку під час відкриття банком карткового рахунку клієнту є обов'язковим.

Процес відкриття рахунків можна умовно поділити на такі етапи:

вибір обслуговуючого банку і типу рахунку;

подання та оформлення усіх необхідних документів;

повідомлення податкової служби про відкриття рахунку.

Якщо юридична особа не має поточного рахунку в банку, то для відкриття такого рахунку їй потрібно подати такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку, яку підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа;

копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, засвідчену органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально.

Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують.

Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають;

копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку. До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів.

Юридичні особи, які використовують найману працю і відповідно до законодавства України є платниками страхових внесків, додатково до вищезазначеного переліку документів мають подати такі документи:

копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

Інформацію про те, що юридична особа не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку «Додаткова інформація».

Для відкриття поточного рахунку відокремленого підрозділу, який не має рахунків у банку, потрібно подати такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку, яку підписує керівник відокремленого підрозділу або інша уповноважена на це особа;

клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, в якому відкривається поточний рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, в якому його відкрито, а також інформації про те, чи є відокремлений підрозділ платником страхових внесків. У разі одночасного відкриття в банку поточних рахунків через кілька відокремлених підрозділів однієї юридичної особи подаються одне клопотання юридичної особи з вищезазначеною інформацією і переліком відокремлених підрозділів, через які відкриваються рахунки, та копії цього клопотання в кількості, потрібній для формування справ з юридичного оформлення рахунків за кожним відокремленим підрозділом;

копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, засвідчену органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, засвідчену нотаріально або юридичною особою, що створила відокремлений підрозділ;

копію довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру, засвідчену органом, що видав відповідну довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на облік в органі державної податкової служби за місцезнаходженням цього підрозділу, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

картку із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчену нотаріально або підписом керівника юридичної особи, до складу якої входить відокремлений підрозділ. До картки включаються зразки підписів уповноважених осіб підрозділу, яким згідно з законодавством України і відповідними документами юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписування розрахункових документів.

Якщо відокремлений підрозділ розташований на території іншої територіальної громади, ніж юридична особа, що його створила, має окремий баланс, здійснює розрахунки з оплати праці самостійно і є платником страхових внесків, то цей підрозділ додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копії відповідних документів, що підтверджують реєстрацію відокремленого підрозділу у відповідному органі Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Ці копії мають бути засвідчені органами, що їх видали, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку. Інформацію про те, що відокремлений підрозділ не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку «Додаткова інформація».

Крім того, п. 9.3 Інструкції № 492 передбачено можливість відкриття вкладного (депозитного) рахунку відокремленого підрозділу, що не має рахунків у цьому банку, який відкривається за умови подання таких документів:

клопотання юридичної особи до банку, в якому відкривається вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, в якому його відкрито;

копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, засвідченої нотаріально або органом, що створив відокремлений підрозділ;

копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, засвідченої органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копії документа, що підтверджує взяття юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, на облік в органі державної податкової служби, засвідченої органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копії документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідченої тим органом, який видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копії довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру, засвідченої органом, який видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

копії документа про повідомлення ним органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідченої в установленому порядку (якщо відокремлений підрозділ здійснює розрахунки з оплати праці самостійно і є платником страхових внесків);

картки із зразками підписів і відбитка печатки, засвідченої в установленому порядку (якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта).

Наступним кроком після подання документів та підписання договору є взяття рахунку на облік органом державної податкової служби.

Відповідно до Порядку подання податковим органам Повідомлення про відкриття (закриття) рахунків у фінансових установах, затвердженого наказом ДПА України від 01.08.2001 р.

№ 306 (зі змінами та доповненнями), повідомлення про відкриття (закриття) рахунку в фінансовій установі (далі – повідомлення) суб'єкти господарювання (далі – платники) направляють згідно з чинним законодавством до державного податкового органу, де їх взято на податковий облік.

Повідомлення протягом трьох робочих днів з дня відкриття або закриття рахунку в фінансовій установі (включаючи день відкриття або закриття) подається платником особисто або надсилається поштою на адресу відповідного державного податкового органу з повідомленням про вручення.

Повідомлення про зміну, а саме відкриття, закриття рахунку платника подає за платника фінансова установа.

Повідомлення подається протягом трьох робочих днів з дня відкриття/закриття рахунку (включаючи день відкриття/закриття) особисто фінансовою установою або надсилається поштою з повідомленням про вручення на адресу відповідного органу державної податкової служби, в якому платник обліковується як платник податків і зборів (обов'язкових платежів). Інформація про платника заповнюється посадовою особою фінансової установи, підпис платника не заповнюється, а замість печатки платника ставиться печатка фінансової установи.

Повідомлення про відкриття (закриття) власних кореспондентських рахунків фінансові установи можуть надавати в електронному вигляді.

Повідомлення реєструється відповідним підрозділом податкової служби з обробки вхідної кореспонденції за умови заповнення всіх реквізитів. Корінець повідомлення зі штампом відповідного підрозділу податкової служби та датою реєстрації повертається платникові.

У триденний термін після дати отримання повідомлення платника орган державної податкової служби надсилає до фінансової установи, в якій відкрито рахунок, або повертає платнику для подальшої передачі до фінансової установи корінець повідомлення платника з відміткою про взяття рахунку на податковий облік.

Підставою для відмови у взятті рахунку на податковий облік може бути невідповідність інформації, поданої платником у повідомленні, відомостям з Єдиного банку даних про платників податків.

У разі відмови у взятті рахунку на податковий облік платнику надсилається повідомлення про недостовірність даних у поданому ним повідомленні та про необхідність усунення виявлених недоліків і повторного подання повідомлення.

Якщо в процесі діяльності платника виявляється, що він подав недостовірну інформацію (код фінансової установи, номер та вид рахунку, валюта рахунку), то платнику надсилається повідомлення податкового органу про недостовірність даних у повідомленні платника та про необхідність повторного надання ним повідомлення, яке містить достовірну інформацію.

Водночас до фінансової установи, в якій відкрито рахунок платника, надсилається повідомлення податкового органу про недостовірність даних, зазначених у повідомленні платника.

Про всі випадки виявлення повідомлень з недостовірною інформацією робиться відповідна відмітка в електронному журналі реєстрації повідомлень про відкриття (закриття) рахунків в фінансових установах за формою № П2.

Источник: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DG090706.html

Порядок відкриття рахунків у банку

Поточний рахунок: - це рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі

Банки України мають право відкривати рахунки резидентам (юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам) і нерезидентам (юридичним особам — інвесторам, представництвам юридичних осіб в Україні та фізичним особам). Суб'єкти господарювання мають право самостійно обирати банк для розрахунково-касового обслуговування і за усіма видами операцій можуть користуватись послугами одного або декількох комерційних банків.

Порядок відкриття банками рахунків та їх режими визначаються Національним банком України. Умови відкриття рахунка та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом — власником рахунка.

За договором банківського рахунка банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.

Види рахунків, які підприємства можуть відкривати в банку залежать від правового статусу і характеру діяльності цього підприємства.

Це можуть бути поточні, бюджетні, депозитні (вкладні), позичкові та деякі інші рахунки.

Особливості режимів функціонування вкладних (депозитних) та поточних рахунків визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України та договорами, що укладаються клієнтами та обслуговуючими їх банками.

Поточний рахунокрахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей та для здійснення усіх видів операцій за цим рахунком відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Законодавством та інструкціями НБУ передбачено, що кожне підприємство має право відкрити по одному поточному рахунку в національній та іноземній валюті у двох установах банку.

У разі відкриття двох поточних рахунків у національній валюті один з них виступає в якості основного, другий — додаткового.

Відмінність цих рахунків полягає у тому, що коли на поточних рахунках не вистачає коштів для задоволення всіх претензій до підприємства, то заборгованість, що стягується у безспірному порядку, обліковується за основним поточним рахунком.

Платник може розпоряджатися грошима, що зберігаються на його поточному рахунку, за допомогою платіжних інструментів, зокрема платіжної картки.

Для відкриття поточного рахунку підприємствонадає установі банку такі документи:

1. Заяву на відкриття поточного рахунку встановленого зразка. Заява підписується керівником та головним бухгалтером підприємства.

2. Копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади або в іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію.

3. Копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально.

4. Копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік.

5. Картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано право розпорядження рахунком та підпису платіжних документів. У картку включається також зразок відбитку печатки, присвоєної підприємству.

6. Копію документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, засвідчену нотаріально або органом, що видав відповідний документ.

Після вивчення фінансового стану підприємства і поданих документів та здійснення ідентифікації клієнта банк протягом десяти календарних днів приймає рішення про відкриття поточного рахунку або відмову.

У разі прийняття позитивного рішення керівник банку передає в бухгалтерію розпорядження про відкриття рахунку разом з усіма необхідними документами.

Між банком і підприємством укладається угода на здійснення розрахунково-касового обслуговування, в якій зазначається номер відкритого рахунку, передбачені зобов'язання та права сторін щодо виконання операцій за рахунком, умови закриття рахунку, строк дії угоди, порядок та періодичність видачі виписок з рахунку тощо.

За окремою угодою банк надає список тарифів комісійної винагороди за свої операції та послуги, у тому числі за розрахунково-касове обслуговування (плата за відкриття рахунку, за вилучення готівки, вихідні перекази, закриття рахунку та інші).

Бухгалтерія на підставі розпорядження керівника банку реєструє поточний рахунок у книзі реєстрації відкритих рахунків, робить відповідну позначку на документах і передає їх в юридичну службу для зберігання в юридичній справі клієнта. Протягом трьох робочих днів з дня відкриття рахунку (включаючи день відкриття) банк повинен повідомити номер рахунку податковому органу, а у разі відкриття додаткового рахунку — також банк, в якому відкритий основний рахунок.

З документів, які вимагаються від клієнтів банку у разі відкриття рахунків, формується справа з юридичного оформлення рахунку, яка зберігається банком протягом п'яти років після закриття рахунку.

Якщо підприємству уже відкрито поточний рахунок в банку, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, відкриття підприємству іншого поточного рахунку (зокрема, карткового, поточного бюджетного рахунку, рахунку за спеціальним режимом використання, поточного рахунку в іноземній валюті) може здійснюватися за умови надання підприємством заяви на відкриття поточного рахунку та картки із зразками підписів і відбитком печатки, засвідченої в установленому порядку. Датою початку видаткових операцій за цим рахунком є дата реєстрації отримання банком повідомлення про взяття рахунку на податковий облік.

У разі якщо відокремленому підрозділу юридичної особи вже відкрито поточний рахунок і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то банк може відкрити йому інший поточний рахунок за умови надання заяви про відкриття поточного рахунку, клопотання юридичної особи про відкриття поточного рахунку та картки із зразками підписів та відбитком печатки, засвідченої в установленому порядку.

Поточні рахунки можуть відкриватися також приватним (фізичним) особам.

Вони носять платіжний характер і призначені для здійснення розрахунків приватної особи з фізичними та юридичними особами, тобто для обслуговування руху грошових коштів, що виникає при надходженні доходів приватної особи та їх використанні.

Для відкриття рахунку приватна особа надає банку такі документи: заяву на відкриття рахунку; картку із зразком підпису; паспорт або документ, що його замінює; довідку про ідентифікаційний код платника податку. Паспорт і довідка дозволяють банку ідентифікувати фізичну особу.

Поточні рахунки клієнтів банків закриваються на підставі:

· заяви власника рахунку;

· рішення органу, на який законом покладено функції щодо ліквідації або реорганізації юридичної особи;

· відповідного рішення суду про ліквідацію підприємства;

· рішення уповноваженого державного органу про скасування
державної реєстрації юридичної особи або державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності — фізичної особи, визнання в установленому порядку юридичної особи фіктивною або оголошення фізичної особи померлою чи визнання безвісно відсутньою;

• на інших підставах, передбачених законом чи договором між банком та власником рахунку.

Бюджетні рахунки відкриваються підприємствам (їх відокремленим підрозділам), яким виділяються кошти за рахунок державного або місцевого бюджету для цільового їх використання. Ці рахунки відкриваються на підставі платіжного доручення фінансового органу, органу Державного казначейства, відповідного розпорядника бюджетних коштів.

Кредитні рахунки відкриваються на договірній основі як юридичним, так і фізичним особам в будь-якій установі бань у, яка має право видавати кредити, з дотриманням чинного законодавства. Кредитні рахунки призначені для обліку кредитів, які надані шляхом оплати розрахункових документів чи перерахування на поточний рахунок позичальника відповідно до умов кредитної угоди.

Вкладний (депозитний) рахунок – рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом банку в управління на встановлений строк та під визначений процент відповідно до умов договору.

Вкладні (депозитні) рахунки відкриваються підприємствам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом банку в управління на встановлений строк та під визначений процент відповідно до умов договору.

У разі якщо підприємство не має в банку поточного рахунку, то банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок такому клієнту на підставі депозитного договору за умови подання ним таких документів:

· копії свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідченої нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім бюджетних установ та організацій);

· копії належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідченої нотаріально або органом, який здійснив реєстрацію. Положення, які затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи Указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують;

· копії документа, що підтверджує взяття підприємства на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідченої тим органом, який видав документ, нотаріально або уповноваженим працівником банку;

· копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо намірів підприємства — платника страхових внесків відкрити рахунок (подається, якщо підприємство або його відокремлений підрозділ використовують найману працю);

· копії довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідченої нотаріально або органом, який видав довідку, або уповноваженим працівником банку;

· картки із зразками підписів та відбитком печатки, засвідченої нотаріально або вищестоящою організацією (вимагається, якщо в депозитному договорі передбачено перерахування коштів після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення).

Відокремленому підрозділу підприємства, який не має в банну поточного рахунку, вкладний (депозитний) рахунок відкривається на підставі депозитного договору за умови надання цим підрозділом таких документів:

— копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, засвідченої нотаріально або органом, що створив відокремлений підрозділ;

· копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи
в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідченої нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;

· копії документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідченої тим органом, який видав документ, нотаріально або уповноваженим працівником банку;

· копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо намірів відокремленого підрозділу — платника страхових внесків відкрити рахунок (подається, якщо відокремлений підрозділ використовує найману працю); копії довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідченої нотаріально або органом, який видав довідку, або уповноваженим працівником банку;

· картки із зразками підписів та відбитком печатки, засвідченої нотаріально або керівником підприємства — юридичної особи, до складу якого входить відокремлений підрозділ (вимагається, якщо в депозитному договорі передбачено перерахування коштів після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення).

Якщо вкладний (депозитний) рахунок відкривається підприємству або відокремленому підрозділу, який вже має в цьому банку поточний рахунок (тобто коли банком здійснено ідентифікацію клієнта і сформовано справу з юридичного оформлення рахунку), весь перелік документів, визначений цим підпунктом, не вимагається.

У такому разі вкладний (депозитний) рахунок відкривається на підставі депозитного договору за умови надання підприємством або відокремленим підрозділом, який використовує найману працю, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо намірів підприємства або відокремленого підрозділу — платника страхових внесків відкрити рахунок.

Кошти на вкладні (депозитні) рахунки підприємств та їх відокремлених підрозділів перераховуються з поточного рахунку і після закінчення строку зберігання повертаються на поточний рахунок. Проведення розрахункових операцій та видача коштів готівкою з вкладного (депозитного) рахунку підприємства або його відокремленого підрозділу забороняється.

Вкладні (депозитні) рахунки в іноземній валюті відкриваються уповноваженим банкомрезидентам (юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам) та нерезидентам (юридичним особам — інвесторам, представництвам юридичних осіб в Україні та фізичним особам) на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та банком у порядку, встановленому Інструкцією для відкриття вкладних (депозитних) рахунків у національній валюті.

Фізичні особи, які відкривають рахунки на своє ім'я, на ім'я неповнолітніх осіб чи на ім'я іншої фізичної особи, мають пред'явити уповноваженому працівнику банку паспорт або документ, що його замінює. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків.

Неповнолітні особи віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років самостійно або в присутності чи за письмовою згодою своїх батьків (усиновителів) чи піклувальників відкривають рахунки за умови пред'явлення свідоцтва про народження (особами віком під 15 до 16 років) або паспорта (особами, яким виповнилося 16 років) та документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків. Неповнолітня особа віком від 15 до 16 років додатково має надати довідку із зразком свого підпису, видану навчальним закладом, де вона навчається, або картку із зразком підпису, засвідчену в установленому законодавством порядку. Якщо рахунок відкривається в присутності батьків або законних представників, батьки пред'являють паспорт та свідоцтво про народження неповнолітнього, а законні представники — паспорт та документ, що підтверджує статус законного представника неповнолітнього.

Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію фізичної особи, яка відкриває поточний або вкладний (депозитний) рахунок, і робить у присутності цієї особи копії сторінок паспорта або документа, що його замінює, які містять прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності), дату народження, серію та номер паспорта або документа, що його замінює, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування, інформацію про громадянство (у разі, якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом), а також копію документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі-резиденту ідентифікаційного номера платника податків. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку, який здійснює ідентифікацію клієнта, та особи, що відкриває рахунок, як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються у справі з юридичного оформлення рахунку.

У разі надання власником рахунку права розпорядження рахунком іншим особам уповноважений працівник банку ідентифікує цих осіб та підтверджує здійснення ідентифікації зняттям копій відповідних документів у порядку, встановленому цим пунктом.

Ідентифікація клієнта банку, що відкриває рахунок, не є обов'язковою у разі, якщо клієнт вже має рахунки в цьому банку і був раніше ідентифікований відповідно до вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки.

Банки мають право відкривати своїм клієнтам — іншим банкам кореспондентські рахунки.

Кореспондентський рахунок – рахунок, що відкривається банку дляздійснення розрахунків, які виконує за дорученням та за рахунок цього банку той банк, в якому відкривається цей рахунок.

Відкриття кореспондентських рахунків банками іншим банкам здійснюється шляхом встановлення між ними кореспондентських відносин у порядку, що визначається Національним банком України, та на підставі відповідного договору.

Читайте також:

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Источник: https://studopedia.com.ua/1_48527_poryadok-vidkrittya-rahunkiv-u-banku.html

2.3. Поточні та інші рахунки клієнтів у банках, порядок їх відкриття й режим операцій із ними

Поточний рахунок: - це рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі

Для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів розрахунків та касових операцій юридичні та фізичні особи відкривають банківські рахунки У практиці банку використовують різноманітні види рахунків:

—         кореспондентські;

—         поточні (поточні з овердрафтом):

■     рахунки   зі   спеціальним   режимом   використання   (у   випадках,
передбачених законодавчими та нормативними актами);

■     поточні рахунки типу «Н»;

■     поточні рахунки типу «П»;

■     карткові рахунки;

■     поточні рахунки виборчих фондів;

—         вкладні(депозитні);

—         кредитні (позичкові);

—         спеціальні    рахунки    депонування    коштів    з    метою    подальшого
здійснення розрахункових операцій.

Кореспондентські рахунки — рахунки, що використовуються для зберігання коштів та обліку розрахунків, що виконує одна банківська установа за дорученням іншої банківської установи. Кореспондентські рахунки відкриваються та використовуються на договірній основі в процесі встановлення міжбанківських кореспондентських відносин

Поточні рахунки відкриваються підприємствам усіх видів власності, а також їх відокремленим підрозділам для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства України.

За можливості використання коштів у обсязі, що перевищує суму залишку, використовують поточний рахунок з овердрафтом. При цьому виникаюче дебетове сальдо на такому поточному рахунку компенсується за рахунок банківського кредиту (овердрафт).

Поточні рахунки типу «Н» відкриваються представництвам і установам, які не здійснюють підприємницької діяльності від свого імені та не мають власних грошових доходів. Поточні рахунки типу «П» передбачають можливість ведення підприємницької діяльності повністю або частково.

Карткові рахунки відкривають клієнтам, які здійснюють операції із застосуванням платіжних карток.

Поточні рахунки виборчих фондів відкривають для фінансування передвиборчої агітації політичних партій, кандидатів у народні депутати.

Вкладні (депозитні) рахунки підприємствам та їх відокремленим підрозділам відкриваються на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунка та установою банку на визначений у договорі строк. Кошти на депозитні рахунки перераховуються з поточного рахунка і після закінчення строку зберігання повертаються на поточний рахунок.

Відсотки за депозитними рахунками можуть перераховуватися на поточний рахунок відповідно до умов депозитного договору або зараховуватися на поповнення депозиту. Проведення розрахункових операцій та видача коштів готівкою з депозитного рахунка забороняється.

Кредитний (позичковий) рахунок — рахунок, який відкривається банком для обліку наданих кредитів.

Рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення усіх видів банківських операцій відкриваються у будь-яких банках України за вибором клієнта і за згодою цих банків.

У разі відкриття (закриття) або зміни номерів усіх видів рахунків (крім рахунків фізичних осіб та офіційних представництв), установа банку зобов'язана повідомити про це податковий орган за місцем реєстрації власника рахунка протягом трьох робочих днів із дня відкриття або закриття рахунка (включаючи день відкриття або закриття).

Крім цього, повідомлення про відкриття (закриття) чи зміну рахунка надсилається також до НБУ для включення до зведеного електронного реєстру власників рахунків.

До отримання повідомлення про взяття рахунків суб'єктів підприємницької діяльності на податковий облік на цих рахунках здійснюються лише операції з зарахування коштів. Датою початку операцій за видатками з рахунків суб'єктів підприємницької діяльності в установі банку є дата реєстрації отримання банком зазначеного повідомлення.

У разі відкриття двох і більше поточних рахунків у національній валюті власник рахунка протягом трьох робочих днів з дня відкриття або закриття рахунка визначає один із рахунків у національній валюті як основний, на якому обліковуватиметься заборгованість, що списується (стягується) у безспірному порядку, і повідомляє номер цього рахунка податковому органу, в якому він обліковується як платник податків, за місцем реєстрації та банкам, у яких відкриті додаткові рахунки в національній валюті, а також рахунки в іноземній валюті.

Банки, в яких відкриваються додаткові рахунки у національній валюті та рахунки в іноземній валюті, протягом трьох робочих днів, крім повідомлення до податкових органів, повідомляють також установу банку, в якій відкрито основний рахунок, про відкриття таких рахунків (із зазначенням номерів).

Для здійснення розрахунків клієнти банків самостійно обирають платіжні інструменти. Установи банків списують кошти з рахунків клієнтів тільки за дорученням власників цих рахунків або за розпорядженням стягувачів (державних виконавців).

Розрахункові документи, що надходять протягом операційного часу, банк проплачує в день надходження; ті, що прийшли після операційного часу -наступного робочого дня.

У разі відсутності коштів на рахунку платника для виконання розрахункових документів , що надійшли до банку протягом операційного часу, вони цього самого дня повертаються без виконання або проводиться їх часткова оплата.

Надходження коштів на поточний рахунок обліковується в кредитовій частині, платежі з поточного рахунку — в дебетовій. Банк не здійснює обліку заборгованості платника, не сплаченої в строк, не веде реєстру розрахункових та виконавчих документів, несплачених у строк у зв'язку з відсутністю коштів на рахунку платника. При цьому встановлена певна черговість проведення платежів:

1. Платіжні вимоги, оформлені на підставі рішення суду:

Перша черга.

—    відшкодування   шкоди   завданої   каліцтвом,   іншим   ушкодженням
здоров'ю або смертю;

—         стягнення аліментів.
Друга черга.

—         розрахунки з виплати вихідної допомоги;

—         виплати особам, які працюють за трудовим контрактом;

—         виплати за авторським договором.
Третя черга.

—         Списання коштів на підставі інших рішень суду.

2.Розрахункові документи на здійснення платежів до бюджету.

З.Інші розрахункові документи у порядку їх послідовного надходження

Для   відкриття   поточних   підприємства   подають   установам   банків   такі документи:

1) заяву на відкриття рахунка встановленого зразка (взірця), за підписом
керівника та головного бухгалтера підприємства;

2)     копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчоївлади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію,засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну

реєстрацію;

3)     копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену
нотаріально чи органом, який реєструє;

4) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий
облік;

5) картку   із   зразками   підписів   осіб,   яким   відповідно   ДО   чинногозаконодавства  чи  установчих  документів   підприємства  надано   праворозпорядження рахунком та підписання розрахункових документів  (у

картку включається також зразок відбитка печатки підприємства);

6) довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України.

Источник: https://buklib.net/books/30445/

Документальные доказательства в кредитных спорах. Банковский счет

Поточний рахунок: - це рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі
Внимание! 16.11.2017 состоится вебинар «Банк (кредитор) обратился в суд. Выбираем стратегию защиты». Условия участия и регистрации смотрите в разделе «Вебинары».
Данной статьей мы продолжаем наши исследования по теме документальных доказательств в кредитных спорах.

Вопрос открытия, функционирования и обслуживания банковского счета при получении кредита остается довольно дискуссионным среди юристов и в судебной практике. Для кропотливого анализа в целом и в конкретной ситуации нужно быть не просто юристом, а узкопрофильным бухгалтером в банковской сфере.

А поэтому провести полный обзор всех норм и тонкостей этой темы невозможно даже в нескольких обширных публикациях. Данный вопрос может стать темой длительного курса в ВУЗе.Поэтому я не претендую на полноту и завершенность изложения.

Моя задача — показать основы и указать на общие нормы, которые регулируют открытие и обслуживание банковского счета в кредитных отношениях. Более того, я уже предвкушаю некую критику и обвинения в поверхностном подходе.

Однако прошу учесть, что я лишь хочу показать заемщику нужное направление и вложить в его руки инструменты анализа. Остальное зависит от конкретной ситуации, исковых требований банка и позиции должника.

Основные понятия

В целом слово «счет» происходит от глагола «считать». В финансово-бухгалтерском понимании это некая запись или набор записей, которые что-то учитывают. При этом счет имеет свой уникальный идентификатор, как правило, — номер. Например, кошелек в Вашем кармане является своеобразным счетом «Наличность». Вы можете и не вести записи буквально касательно его наполненности, но безусловно ведете учет таких средств.
Счет — это динамическое понятие. Если по нему проходят некие обороты (движение средств), то и его остаток (сальдо) меняется. Основой такого движения являются операции. Например, Вы пополняете свой счет «Наличность», добавляя купюры в кошелек, и расходуете средства с этого счета, оплачивая такой наличностью товары.При желании мы можем вести учет всех операций пополнения и расходования денег (оборотов по счету), рассчитывать промежуточный или окончательный остаток средств.При этом всегда работает правило:

Сальдо на начало + Оборот-приход — Оборот-расход = Сальдо на конец.

Таким образом, существуют 2 анализа каждого счета:

 1. на конкретный момент времени;
 2. за период.

В первом случае нас интересует только остаток по счету, а во втором — обороты за период, основой которых являются те или иные операции.

В бухгалтерском учете применяется стандартизированный набор счетов, который называется План счетов. Такие планы утверждены законодательно. При этом каждый счет выполняет свою роль в общем учете хозяйственной деятельности предприятия.

Бухгалтерские счета бывают балансовыми и внебалансовыми, активными, пассивными и активно-пассивными. Кроме того, каждый счет имеет 2 стороны — дебет и кредит, а обороты соответственно называются дебетовыми и кредитовыми. Это механика учета, о которой Вы найдете немало материала в сети.

Важно запомнить, что бухгалтерский учет использует метод двойной записи. Он основан на том факте, что любая операция отражается по двум или более счетам.

Другими словами, если что-то где-то изменяется, то происходит соответствующее изменение чего-то другого в аналогичном размере.

Например, магазин, продавая товар, уменьшает его запас (счет, где ведется его учет) и пополняет кассу (счет «Касса»). При этом сохраняется общий баланс активов и пассивов предприятия.

Всегда по одному счету операция учитывается по дебету (как дебетовый оборот), а по второму — по кредиту (кредитовый оборот). Такая связь счетов и запись в бухгалтерском учете называется корреспонденцией счетов или проводкой. В нашем случае она будет выглядеть так:

Дт «Касса» — Кт «Товарный запас»

Банковский счет

По своей финансово-бухгалтерской природе банковские счета не отличаются от счетов иного предприятия и используются с учетом тех же правил.

Думаю, не стоит спорить о том, что заемщики являются клиентами банков. Это полностью очевидный и всем понятный факт.

Какие счета открывают банки клиентам, в том числе заемщикам?

Согласно ст.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»:

«банківські рахунки — рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів;» «клієнтські рахунки — це особові рахунки, за якими обліковуються кошти клієнтів банку. До клієнтських рахунків належать кореспондентські, поточні (у тому числі рахунки за спеціальним режимом їх використання) та вкладні (депозитні) рахунки;» «Банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунку поточні рахунки, за договором банківського вкладу — вкладні (депозитні) рахунки

При этом абзац 2 данного пункта уточняет, что:

«Поточний рахунок — рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.»

Согласно же абзаца 9 данного пункта:

«Вкладний (депозитний) рахунок — рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України та умов договору.»

Учтите, банк может открыть клиенту либо поточный либо депозитный счет. Третьего просто не дано.

Таким образом, для предоставления и обслуживания кредита банк может открыть заемщику только поточный банковский клиентский персонализированный счет. Такую точку зрения НБУ поддерживает на своем официальном сайте в разъяснениях.Кредитные счета банк клиенту открыть не может. Они являются внутреннебанковскими и не имеют прямого отношения к обслуживанию клиента.

Об этом также напоминает НБУ в письме 02.10.2003 №12-111/1313-7205.

Кроме того, уже несколько лет не существует понятия «карточный счет», поскольку нормативные акты, в которых фигурировало данное понятие, давно потеряли юридическую силу. Платежная банковская карта официально стала лишь инструментом доступа клиента к его поточному счету, но об этом мы поговорим ниже.

«Банк відображає в бухгалтерському обліку надані кредити такою проводкою:
Дебет Рахунки для обліку наданих кредитів;Кредит 
Рахунки клієнтів, рахунки для обліку грошових коштів і банківських металів.»
Возможные счета клиентов (поточные банковские) указаны в группе 2 Перечня, который является Дополнением к указанной Инструкции. 

Обязательность открытия банковского счета

Хоть данный вопрос и является очевидным, но я считаю, что нам стоит остановиться детальней.В принципе, данному моменту посвящена вся Глава 72 Гражданского кодекса Украины. Но интересно, что прямого такого требования к банку Вы в ней не найдете.Согласно ч.1 ст.1066 ГКУ:«За договором банківського рахунка банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.»

Как видим, все описано общими фразами. В соответствии с ч.1 ст.1067 ГКУ:

«Договір банківського рахунка укладається для відкриття клієнтові або визначеній ним особі рахунка у банку на умовах, погоджених сторонами.»

Далее, согласно абзацу 2 ч.2 ст.1067 ГКУ:

«Банк зобов'язаний укласти договір банківського рахунка з клієнтом, який звернувся з пропозицією відкрити рахунок на оголошених банком умовах, що відповідають закону та банківським правилам.»

Фактически, основным условием является предложение и обращение клиента об открытии счета.

Но уже в соответствии с абзацем 3 ч.2 указанной статьи:

«Банк не має права відмовити у відкритті рахунка, вчинення відповідних операцій за яким передбачено законом, установчими документами банку та наданою йому ліцензією, крім випадків, коли банк не має можливості прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами.»

Таким образом, если данная операция автоматически предусматривает обязательность открытия счета, банк не вправе отказать и обязан заключить договор банковского счета.

Но является ли обязательным открытие банковского счета при получении кредита?

Для начала запомним, что согласно ч.1 ст.1069 ГКУ:

«Якщо відповідно до договору банківського рахунка банк здійснює платежі з рахунка клієнта, незважаючи на відсутність на ньому грошових коштів (кредитування рахунка), банк вважається таким, що надав клієнтові кредит на відповідну суму від дня здійснення цього платежу.»

Т.е. сам договор банковского счета может предусматривать предоставление кредита в той или иной форме.

«Банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунку поточні рахунки, за договором банківського вкладу — вкладні (депозитні) рахунки.»Однако уже согласно п.3.4 Правил предоставления банками Украины информации про условия кредитования и совокупную стоимость кредита, утвержденных Постановлением Правления НБУ от 10.05.2007 №168:
«Банки зобов'язані в кредитному договорі зазначити:…..про відкриття банківського рахунку, відкритого з метою зарахування на нього суми наданого кредиту або надання кредиту за рахунком (овердрафт), умови відкриття, ведення та закриття такого рахунку, тарифи та всі суми коштів, які споживач має сплатити за договором банківського рахунку у зв'язку з отриманням кредиту, його обслуговуванням і погашенням;»А не это ни что иное, как договор банковского счета с обязательным указанием такого счета и условий пользования ним.

Порядок открытия поточного счета

Как мы уже установили, договор банковского счета при оформлении кредита является обязательным.
В целом, порядок открытия счетов регулирует Инструкция о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранной валюте, утвержденная Постановлением Правления НБУ от 12.12.2003 №492. Остановимся на отдельных ее важных моментах.Так, согласно п.1.9 Инструкции:«Договір банківського рахунку та договір банківського вкладу укладаються в письмовій формі. Один примірник договору зберігається в банку, а другий банк зобов'язаний надати клієнту під підпис.»

Т.е. клиент так или иначе обязан подписать договор и получить его письменную копию.

Важно, что согласно п.1.14 Инструкции:

«Днем відкриття поточного рахунку клієнта вважається дата, що зазначена на заяві про відкриття цього рахунку в розділі «Відмітки банку».»

Таким образом, без отметки банка с указанием даты счет открытым не является. Форму такого заявления Вы найдете в Дополнениях к данной Инструкции.

Пункт 6.1 Инструкции уточняет, что:

«Якщо фізична особа не має в цьому банку рахунків, то відкриття поточного рахунку здійснюється в такому порядку:фізична особа пред'являє уповноваженому працівнику банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізичні особи — резиденти додатково мають пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;….. фізична особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5) та картку із зразками підписів (додаток 4). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку; 
між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку. «

Однако учтите, что согласно п.1.18 Инструкции:

«Тексти заяви про відкриття поточного рахунку та картки із зразками підписів (за потреби) можуть бути зазначені в договорі банківського рахунку між банком і клієнтом — фізичною особою за довільною формою, але із збереженням реквізитів, передбачених у відповідних додатках до цієї Інструкції.»

Это означает, что сам договор может быть одновременно и заявлением на открытие счета. Однако сохраняются требования касательно отметок банка и даты открытия счета.

В целом, каждый конкретный договор с банком нужно изучать на предмет его отнесения к договору банковского счета и выполнения требований законодательства.

Но можем смело утверждать, что в таком договоре должен обязательно присутствовать номер счета и отметки банка о его открытии для клиента-заемщика.

Особенности платежных банковских карт

Как я уже неоднократно говорил, платежные карты не являются самостоятельным финансовым инструментом. Карта — это электронный способ доступа к открытому в банке поточному счету.

«Клієнт — власник поточного рахункумає право здійснювати операції за цим рахунком з використанням електронного платіжного засобу після укладення договору, на підставі якого надається і використовується електронний платіжний засіб.»

Также, согласно п.8.2 Инструкции:

«Поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, використовується відповідно до визначених цією Інструкцією режимів поточних рахунків з урахуванням обмежень, установлених законодавством України, у тому числі цією главою.»

Если же речь идет об оформлении зарплатных карт, то согласно абзацу 1 п.6.7 Инструкции:

«Юридична особа для здійснення деяких видів виплат (заробітної плати, дивідендів, стипендій, пенсій, соціальної допомоги, повернення надлишково сплачених сум тощо) має право відкрити поточні рахунки фізичним особам, уклавши з банком договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб.»

В соответствии же с абзацем 7 данного пункта:

«Банк та юридична особа укладають договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб.»

Таким образом, и в данном случае банк обязан открыть поточный счет физическому лицу — клиенту.

Кредитная документация (дело) и выписка по счету

Мы уже говорили ранее, что при обращении в суд банки предоставляют крайне скупую информацию по кредиту и задолженности.

Касательно суммы долга и исковых требований, как правило, прилагается некий расчет долга на дату. По сути банк выписывает справку, что заемщик ему должен.

Скупо и глупо? Да, но, к сожалению, суды принимают такую аргументацию. А посему нужно истребовать через суд дополнительные доказательства.

Очень часто приходиться слышать термин «кредитное дело», но немногие должники осознают, что это именно такое.

«Банк за кожним кредитом боржника формує кредитну документацію (справу) боржника відповідно до вимог, визначених цим Положенням.Кредитна документація (справа) боржника має містити мінімально необхідні дані, перелік яких наведено в додатку 2 до цього Положення. Залежно від виду кредитної операції банк може розширити перелік даних про боржника, попередньо зазначивши їх у внутрішньобанківських положеннях.Узагальнена інформація про кредитну операцію формується з часу укладення договору та оновлюється впродовж його дії в частині, що зазнала змін, протягом п'яти робочих днів із дня отримання банком інформації, яка є підставою для внесення таких змін (зміни умов проведення/здійснення кредитної операції, установчих та реєстраційних даних боржника, його фінансового стану тощо).»Полный перечень документации, которая формирует кредитное дело, Вы найдете в дополнении 2 к данному Положению.
Оригинал кредитного дела обязательно подлежит истребованию в судебном порядке.
Выписка по поточному счету клиента является более тонким бухгалтерским документом. Она формируется на основе первичных документов, которые послужили основой тех или иных операций. По-сути, это история всех операций, которые проходили по Вашему счету, включая:

 • вид операции;
 • ее дату;
 • сумму;
 • наименования и реквизиты первичного документа.

Это сведенный бухгалтерский документ.

Такая выписка не является расчетом долга, а лишь движением средств по счету в расширенном формате. Они содержит всю информацию о получении кредитных средств, насчитанных комиссиях, процентах, неустойке, погашении кредита.

Однако такой формат в виде потока предоставляет определенные сложности при попытке окончательных расчетов долга самостоятельно, поскольку может содержать более сотни страниц.

Но такой документ подлежит обязательному истребованию у банка.

Дело в том, что выписка касается именно поточного счета должника, содержит его номер и другие реквизиты. При сомнениях касательно привязки счета к конкретному клиенту, можно будет говорить об отсутствии основы доказывания со стороны банка. Кроме того, выписка является фактическими данными для проведения экспертиз правильности начислений банком.

Стратегия

Во-первых, проанализируйте всю кредитную документацию, включая кредитные договора (во всех формах) и дополнения к ним. Установите, содержит ли такая документация договор банковского счета. Предоставил ли Вам банк информацию об открытом поточном счете, учитывая изложенное выше? Возможно ли установить привязку поточного счета к Вам, Вашему кредитному договору и платежной карте?
Во-вторых, истребуйте через суд оригиналы всей документации, которая содержится в кредитном деле. Ссылайтесь на указанные нормативные акты с расшифровкой понятия «кредитное дело».
В-третьих, требуйте предоставить выписку по счету с указанием его номера, а также подписями ответственных лиц банка.
В-четвертых, любые несоответствия и нарушения должны быть основой для подготовки возражений на исковые требования и объяснений в суд. В следующих статьях мы поговорим о других документальных доказательствах в кредитных спорах, а также о порядке их истребования и обеспечения.

Продолжение следует…

«,»author»:»ÐÐ²Ñ‚ор: Сергей Андрущак»,»date_published»:»2020-02-08T17:51:00.000Z»,»lead_image_url»:»https://1.bp.blogspot.com/-gO1tbif_Zv0/VveORVFl9wI/AAAAAAAAAcM/E_xDgL2lHnUta1GYBZVmNZvONyX2XmWow/w1200-h630-p-k-no-nu/dokumentalnye-dokazatelstva-v-kreditnyh-sporah-bankovskiy-schet.jpg»,»dek»:null,»next_page_url»:null,»url»:»http://easydebts.blogspot.com/2016/03/dokumentalnye-dokazatelstva-v-kreditnyh-sporah-bankovskiy-schet.html»,»domain»:»easydebts.blogspot.com»,»excerpt»:»Ð‘анковский счет и договор банковского счета как доказательства в кредитных спорах. Какие счета обязан открыть банк заемщику и почему? Обязательно ли открытие счета при оформлении кредита в банке?»,»word_count»:2314,»direction»:»ltr»,»total_pages»:1,»rendered_pages»:1}

Источник: http://easydebts.blogspot.com/2016/03/dokumentalnye-dokazatelstva-v-kreditnyh-sporah-bankovskiy-schet.html

Studio-pravo
Добавить комментарий