ДОГОВІР ПОЗИКИ: зразок ДОГОВІР ПОЗИКИ Місто_____________________ , року. Гр. ,

Зразок. Примірний договір безвідсоткової позики — Договор займа

ДОГОВІР ПОЗИКИ: зразок ДОГОВІР ПОЗИКИ Місто_____________________ , року. Гр. ,

м. __________ «___»______ 20__ р.

_______________________ (найменування організації), іменоване надалі «Позикодавець», в особі _______________________ (посада, П.І.П.

), діючого на підставі _______________________, з одного боку, і ___________________ (найменування організації), іменоване надалі  Позичальник, в особі _______________________ (посада, П.І.П.

), діючого на підставі _________________ (Статуту, положення), з іншого боку, уклали даний договір про наступне:

1. Предмет договору 

1.1. За даним договором Позикодавець передає Позичальникові безпроцентну позику на суму ____________________ (сума прописом) гривень, а Позичальник зобов'язується повернути зазначену суму позики в обумовлений строк.

2. Права та обов'язки сторін 

2.1. Позикодавець зобов'язаний передати Позичальникові або перерахувати на його банківський рахунок зазначену суму позики в строк до ____________________. 

2.2. Повернення зазначеної в даному договорі суми позики може відбуватися за бажанням Позичальника протягом  ___________________ по частинам  (в розстрочку), але не пізніше _________. Зазначена сума безпроцентної позики може бути повернута Позичальником достроково.

3. Відповідальність сторін 

3.1. У випадку неповернення зазначеної в п. 1 суми позики в зазначений у п. 2.2 строк, Позичальник сплачує штраф у розмірі ____% від суми позики за кожний день прострочення до дня її повернення Позикодавцю. Розмір відсотків визначається дисконтною ставкою банківського відсотка на день виконання грошового зобов'язання або його відповідної частини в місці укладання договору. 

3.1. У випадку невиконання або неналежного виконання однією зі сторін зобов'язань за цим договором, вона зобов'язана відшкодувати іншій стороні заподіяні таким невиконанням збитки.

3.2. Невиконання однією зі сторін умов даного договору, яке призвело до матеріальних втрат другої сторони, тягне за собою застосування до винної сторони штрафних санкцій у розмірі нанесеного збитку й може служити підставою дострокового припинення договору.

4. Форс — мажор 

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання даного договору в результаті обставин надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачати або попередити. 

4.2. При настанні обставин, зазначених у п. 4.1, кожна сторона повинна без зволікання сповістити про них у письмовому вигляді іншу сторону. Повідомлення повинне містити дані про характер обставин, а також офіційні документи, що засвідчують наявність цих обставин і, по можливості, що дають оцінку їхнього впливу на можливість виконання стороною своїх зобов'язань за даним договором.

4.3. Якщо сторона не направить або несвоєчасно направить повідомлення, передбачене в п. 4.2, то вона зобов'язана відшкодувати другій стороні понесені нею збитки.

4.4. У випадках настання обставин, передбачених у п. 4.1, строк виконання стороною зобов'язань за цим договором відтерміновується відповідно до часу, протягом якого діють ці обставини і їхні наслідки.

4.5. Якщо, обставини що наступили, перераховані в п. 4.1 і їхні наслідки продовжують діяти більше двох місяців, сторони проводять додаткові переговори для виявлення прийнятних альтернативних способів виконання даного договору.

5. Конфіденційність 

5.1. Умови даного договору й угод ( протоколів і т.п.) до нього конфіденційні і не підлягають розголошенню.

5.2. Сторони приймають всі необхідні міри для того, щоб їхні співробітники, агенти, правонаступники без попередньої згоди іншої сторони не інформували третіх осіб про деталі даного договору і додатків до нього.

6. Вирішення спорів

6.1. Усі суперечки й розбіжності, які можуть виникнути між сторонами з питань, що не знайшли свого відображення в тексті даного договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів.

6.2. При відсутності врегулювання у процесі переговорів спірних питань, суперечки вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

7. Припинення договору

7.1. Даний договір припиняється: 

 • за згодою сторін;
 • з інших підстав передбачених чинним законодавством.

8. Заключні положення 

8.1. Будь-які зміни й доповнення до даного договору дійсні, за умови, якщо вони зроблені в письмовій формі і підписані належними уповноваженими на те представниками сторін.

8.2. Всі повідомлення повинні направлятися в письмовій формі.

8.3. Даний договір набуває чинності  з моменту передачі Позикодавцем суми позики, зазначеної в п. 1.1 Позичальникові або перерахування відповідних коштів  на його банківський рахунок.

8.4. Даний договір буде вважатися виконаним при виконанні Сторонами взаємних зобов'язань.

8.5. Даний договір складений у двох екземплярах, що мають однакову юридичну чинність, по одному екземпляру для кожної із сторін.

9. Адреси й реквізити сторін 

Позикодавець: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

Позичальник: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

Підписи сторін: 

Позикодавець 

____________________ __________________

          М.П.                           (підпис)

Позичальник 

____________________ __________________

           М.П.                           (підпис)

Источник: https://urist-ua.net/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8/%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA-%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8/

Нотаріус :: Зразок договору позики грошових коштів —

ДОГОВІР ПОЗИКИ: зразок ДОГОВІР ПОЗИКИ Місто_____________________ , року. Гр. ,

Скачати документ

ДОГОВІР ПОЗИКИ

Місто Київ, четвертого червня дві тисячі п'ятнадцятого року.

Я,  ПІБ _______, народилася ______року у місті Києві; паспорт серії______, вида­ний  Печерським РУ ГУ МВС України у місті Києві ______року, ідентифікаційний номер______, проживаю за адресою: місто Київ, вул.

______, іменована далі як «ПОЗИКОДАВЕЦЬ», — з однієї сторони, та я, — ПІБ _______, народилася ______року у місті Києві; паспорт серії______, вида­ний  Печерським РУ ГУ МВС України у місті Києві ______року, ідентифікаційний номер______; місце роботи — у приватного підприємця ПІБ_____, місто Київ), проживаю у місті Києві по вул.

_________,  іменований далі як «ПОЗИ­ЧАЛЬНИК», — з другої сторони, разом іменовані як «СТОРОНИ», попередньо ознайомлені нотаріусом з загальними вимога­ми, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи необхідним обсягом цивільної дієздатності, повною мірою усвідомлюючи значення своїх дій та на підставі вільного волевиявлення, котре повністю відповідає нашій внутрішній волі як учасників цього правочину,

уклали цей договір про таке:

1.

    ПОЗИЧАЛЬНИК отримав від ПОЗИКОДАВЦЯ, а ПОЗИКОДАВЕЦЬ передала у власність ПОЗИЧАЛЬНИКО­ВІ гроші в сумі ____ (______) гривень, що на день передачі грошей відповідала еквівалентові суми ______(_____) до­ларів США за середнім курсом їх продажу комерційними бан­ками міста Києва. Передачу грошей було здійснено до підписання цього договору. 2.   СТОРОНИ за цим договором домовились про те, що: а) договір позики є безпроцентним;

б) остаточний розрахунок щодо повернення суми позики має бути здійснено не пізніше _____ (______) року. При цьому:

 1. повернення половини позичених грошей (а саме — суми, що буде становити еквівалент ____(____) тисяч доларів США за середнім курсом продаж комерційних банків міста Києва (за вибором ПОЗИКОДАВЦЯ) на день передачі грошей) має бути здійснено ПОЗИЧАЛЬНИКОМ не пізніше _____ (______) року. Сума, яка після сплати цього платежу залишеться несплаченою, передається ПОЗИКОДАВ­ЦЕВІ не пізніше ______(_____)року;
 2. повна сума позики, що підлягає поверненню, на день остаточного розрахунку має відповідати еквівалентові суми 10000 доларів США за середнім курсом продаж комерційних банків міста Києва (за вибором ПОЗИКОДАВЦЯ) на день передачі грошей;

в) виконання зобов'язання за договором має бути здійснено
готівкою у межах міста Києва за місцем проживання ПОЗИКОДАВЦЯ або за іншою адресою, вказаною ПОЗИКОДАВЦЕМ.

 1. ПОЗИЧАЛЬНИК вправі повернути повну суму позики,
  а ПОЗИКОДАВЕЦЬ зобов'язується прийняти повернуті гро­шові кошти і раніше визначеного у пункті 2 цього договору кінцевого терміну.
 2. При неповерненні суми позики своєчасно (тобто до _____(____)року ПОЗИКОДАВЕЦЬ вправі буде пред'явити цей договір до стягнення в строки і у порядку, передбачені чинним законодавством України, та вимагати при цьому повернення йому частини позики, що залишилась несплаченою, з урахуванням індексу інфляції за весь час прост­рочення, а також сплати трьох відсотків від простроченої суми.

В разі відмови ПОЗИКОДАВЦЯ від отримання повернутих йому грошей ПОЗИЧАЛЬНИК вправі передати їх на депозит приватного нотаріуса  ————          , що буде свідчити про своє­часне виконання ним умов цього боргового документа. 5.

ПОЗИЧАЛЬНИК — з однієї сторони, та ПОЗИКОДА­ВЕЦЬ — з другої сторони, стверджують один одному та пові­домляють усім зацікавленим у тому особам, що: —у момент укладання цього договору вони усвідомлювали (і усвідомлюють) значення своїх дій і могли (можуть) керувати ними; — розуміють природу цього правочину, свої права та обов'язки за договором; —  володіють українською мовою, що дало їм можливість правильно та однозначно зрозуміти та протлумачити цей договір; — при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані ними;

— договір укладається ними у відповідності зі справжньою їхньою волею, без будь-якого застосування фізичного чи пси­хічного тиску;

 1. договір укладається на вигідних для сторін умовах і не є результатом впливу тяжких обставин;
 2. правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);
 3. цей правочин не приховує інший правочин (не є уда­ваним).

ПОЗИКОДАВЕЦЬ підтверджує, що у шлюбі не перебуває та що грошова сума, яка передається нею у власність ПОЗИ­ЧАЛЬНИКА за цим договором позики не є спільною суміс­ною власністю; особи, які могли б поставити питання про визнання за ними права у власності на відчужувану грошову суму (чи її частку), в тому числі і відповідно до статей 74 та 97 Сімейного кодексу України, відсутні. ПОЗИЧАЛЬНИК підтверджує ПОЗИКОДАВЦЕВІ та по­відомляє усіх зацікавлених у тому осіб про те, що його дру­жина ПІБ______(народилася ______року в м. Києві; паспорт  серії____, видан. Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві _____року; ідентифікаційний номер ______), котра проживає у місті Києві на вул.____, дала згоду на отримання у позику зазначе­ної у цьому договорі грошової суми, шляхом укладення та підписання заяви,підпис на якій був нотаріально засвідчений. ПОЗИЧАЛЬНИК також підтверджує ПОЗИКОДАВЦЕВІ, що при зміні місця роботи протягом дії цього договору позики він зобов'язується негайно повідомити про це. 6. Після повернення боргу мною, ПОЗИКОДАВЦЕМ, буде видано ПОЗИЧАЛЬНИКУ власноручну розписку про одер­жання грошей. Без цієї розписки борг вважається таким, що не повер­нутий. 7. Про умови позики, чинність правочину, порядок укла­дання договору позики та його правові наслідки, у тому числі (але не обмежуючись) — зміст ст. ст. 167, 177, 179, 375, 376, 533, 625, 1046—1052 Цивільного кодексу, ст. 65 Сімейного ко­дексу України та ст. ст. 87, 88 Закону України «Про нотаріат» нам, учасникам цієї угоди, нотаріусом роз'яснено.

Цей договір складено у трьох примірниках, один з яких призначається для зберігання у справах нотаріуса ПІБ______(місто Київ, вул.______),  другий для ПОЗИКОДАВЦЯ, третій — для ПОЗИЧАЛЬНИКА.

ПОЗИКОДАВЕЦЬ: ___________________
ПОЗИЧАЛЬНИК:   ___________________

(Посвідчувальний напис нотаріуса)

Источник: http://notarius.ks.ua/index.php?id=501301

Договір позики. Зразок

ДОГОВІР ПОЗИКИ: зразок ДОГОВІР ПОЗИКИ Місто_____________________ , року. Гр. ,

Договір позики

м.______________                                                                                                                          «__»______________ 201___ року

_______________________________________________, що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом України, далі — Позикодавець, в особі _______________________________________ _____________________________________________________, що діє на підставі ____________________________________________________, з однієї сторони, та _______________________________________________, що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом України, далі — Позичальник, в особі ____________________________________ _____________, що діє на підставі __________________ , з іншої сторони, а разом — Сторони, уклали цей Договір про таке:

1.1. Позикодавець надає Позичальнику позику, а Позичальник зобов’язується повернути надані кошти в повному обсязі у порядку та на умовах, передбачених цим Договором.

1.2. Позика — це сума коштів у національній валюті України, передана Позикодавцем (перерахована на поточний рахунок) у власність Позичальнику на визначений строк відповідно до умов цього Договору. Позика надається Позичальнику на безоплатній основі, тобто плата за користування кош тами не нараховується і не стягується.

1.3. Цей Договір укладено Сторонами згідно зі статтями 1046, 1048 Цивільного кодексу України, пп. 14.1.257 ПКУ.

 1. Умови та сума надання позики

2.1. Позика надається Позикодавцем у безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Позичальника окремими частинами згідно з додатком до Договору.

2.2. Загальна сума позики встановлюється в національній валюті України — гривнях і за цим Договором становить ______________________________________________ _____________________________________________грн, коп.

2.3. Розмір (сума) окремих платежів та дата їх здійснення встановлюються Позикодавцем у межах загальної суми та строку дії Договору. При цьому датою укладання Договору надання позики вважається дата здійснення Позикодавцем на умовах цього Договору першого платежу на користь Позичальника.

Читати по темі:  Грошова позика працівнику підприємства

 1. Плата за користування позикою

3.1.Сторони Договору дійшли згоди про відсутність права Позикодавця на отримання процентів та/або інших компенсацій за користування позикою, керуючись ст. 6, ч. 1 ст. 1048 ЦК України.

 1. Мета використання позичальником позики

4.1. Позика надається Позикодавцем та використовується Позичальником у межах та порядку, передбачених чинним законодавством України.

 1. Строк надання та порядок повернення позики

5.1. Загальна сума позики, наданої Позичальнику на умовах цього Договору, підлягає поверненню Позикодавцю у строк до «__»______________ 201___ року в повному розмірі незалежно від терміну надання окремих частин такої позики.

5.2. Повернення коштів проводиться Позичальником у безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Позикодавця в установі банку згідно з реквізитами, зазначеними в цьому Договорі.

6.1. Сторона, яка порушила господарське зобов’язання, визначене цим Договором та/або чинним законодавством України, зобов’язана відшкодувати завдані цим збитки Стороні, чиї права або законні інтереси порушено.

6.2. Склад та розмір відшкодування збитків визначається Сторонами за правилами, встановленими чинним законодавством України.

6.3. У разі якщо Позичальник не повернув Позикодавцю надану позику в установлений згідно з умовами Договору строк, за вимогою Позикодавця Позичальник зобов’язується сплатити господарські санкції у вигляді штрафу. Розмір штрафу, за згодою Сторін, становить 1% (один відсоток) від неповерненої суми позики за кожен день прострочення.

7.1. Усі спори, які виникли між Сторонами з цього Договору, у разі недосягнення згоди шляхом переговорів, вирішуються господарським судом.

8.1.

Обставини, що є перешкодою для належного виконання будь-якою зі Сторін своїх зобов’язань за Договором (включаючи, але не обмежуючись названими: пожежа, повінь, землетрус, епідемія, епізоотія, набрання чинності актами державних органів, війна тощо), за умови що вони виникли після укладення Договору і не могли бути розумно передбачені Сторонами в момент його укладення, Сторони домовилися вважати «форс-мажорними обставинами». У випадку настання форс-мажорних обставин за умови, що потерпіла Сторона негайно повідомляє іншу Сторону в письмовому вигляді про настання таких обставин (надавши при цьому докази їх існування, підтверджені Торгово-промисловою палатою України), і за умови що такі обставини тривають не більше 14 днів, інша Сторона погоджується з тим, що строк виконання зобов’язань потерпілою Стороною буде продовжений на період, що дорівнює періоду цієї затримки. У разі якщо форс-мажорні обставини тривають довше 45 днів, Договір втрачає чинність, якщо тільки інша Сторона не погодиться в письмовій формі продовжити його.

8.2. Виникнення форс-мажорних обставин після надання Позикодавцем позики за цим Договором не є підставою для відмови Позичальника в їх поверненні.

 1. Права та обов’язки Сторін

9.1. Позикодавець має право вимагати дострокового (часткового або повного) повернення Позичальником отриманої позики, письмово попередивши останнього про це за 15 (п’ятнадцять) робочих днів за таких умов _______________________________________________________________________

9.2. Позичальник має право протягом дії Договору повернути надану Позикодавцем суму позики єдиним платежем або частинами у будь-який час на власний розсуд. Позичальник має завчасно попередити Позикодавця про терміни та суму проведення платежів з повернення наданої позики.

 1. Початок та строк дії договору

10.1.

Договір набирає чинності з моменту його укладання і діє до «__»____________ 201___ року.

10.2. Дія цього Договору припиняється:

— за угодою Сторін;

— за ініціативою однієї зі Сторін, за умови обов’язкового письмового повідомлення іншої Сторони про розірвання договору не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до припинення дії Договору.

10.3. Сторони дійшли згоди, що на момент припинення дії Договору між Сторонами повинно бути здійснено всі розрахунки та виконано всі зобов’язання, що виникли на його підставі.

 1. Застереження про конфіденційність

11.1.

Сторони погодилися, що текст договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони договору, крім випадків, коли таке передавання пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання договору або виконання вимог чинного законодавства, пов’язаних зі сплатою податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке регулює зобов’язання Сторін договору.

12.1. Додатки, доповнення та зміни до цього Договору є дійсними та є його невід’ємною частиною тільки в тому разі, якщо вони виконані в письмовому вигляді, погоджені та підписані уповноваженими представниками Сторін.

Читати по темі:  Зразок ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ

12.2. Усі повідомлення та платежі за цим Договором здійснюються за реквізитами, зазначеними в Договорі. У разі зміни цих реквізитів Сторони зобов’язані проінформувати одна одну протягом 5 днів.

12.3. Жодна зі Сторін Договору не має права передавати свої права та зобов’язання, встановлені цим Договором, третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.

12.4. Договір укладено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

12.5. Сторони гарантують, що жодна з них не є суб’єктом господарювання, що належить до державного сектору економіки, або зобов’язання за цим договором взято Стороною у зв’язку з виконанням державного контракту, або виконання зобов’язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту.

13.1.Позикодавець

зареєстрований платником податку на прибуток, сплачує податок на прибуток за загальною ставкою 18% згідно з п. 151.1 Податкового кодексу України, пільг щодо сплати податку не має.

13.2. Позичальник

зареєстрований платником податку на прибуток сплачує податок на прибуток за загальною ставкою 18% згідно з п. 151.1 Податкового кодексу Украї ни, пільг щодо сплати податку не має.

Юридичні адреси і реквізити Сторін

Позикодавець:Позичальник:

Поштова адреса та індекс _________________                Поштова адреса та індекс _________________

Телефон/факс ___________________________                 Телефон/факс __________________________

Поточний рахунок ________________________                Поточний рахунок ________________________

ЄДРПОУ _______________________________                   ЄДРПОУ _______________________________

Позикодавець __________________________                   Позичальник ___________________________

М. П.                                                                                М. П.

Источник: https://www.buh24.com.ua/dogovir-poziki-zrazok/

������ �������� ������

ДОГОВІР ПОЗИКИ: зразок ДОГОВІР ПОЗИКИ Місто_____________________ , року. Гр. ,

  ����²� �������. ___________________                                                                                                                                     «___» __________2017�.��, �� ���������� �����: � ���� �������, _________________________________________, «___» ___________  ���� ����������, ������������ ����� ������� ������ �������� ������� ________________, ������� ��� ___ � _________, ������� _______________ � ____________ �., �� ������� � ��� ___________, ���. ________, ���. ___, ��. _______ (����� — ������������), �� � ����� �������, _______________________________________, «___» ______________ ���� ����������, ������������ ����� ������� ������ �������� ������� ______________, ������� ��� ___ � _________, ������� _______________ � ____________ �., �� ������� � �. _____________, ���. _________, ���. ___, ��. _________ (����� — �����������), ���������� � �������� ������� ������������� ������ ���� ��������� ���������,����������� ��� ��������� ����� �� ���� ���’��, �������� �������� ���� �� �� ���� ����������, �������� ���������� �����, ������ ����� ������ ��� ����:1. ������������ ������ � �������� ������������² ������ ����� � ��� ___________________ (______________) ������� 00 ������, � ����������� �����’������� ��������� �����������² ���� ������ � ����� ������������ ��� ���������. 2. �� ������ ��������� ����� �������� ������ ����� � ��� ____________ (____________) ������� 00 ������, _____________________ ������� _______________ � ������� �����.3. ����������� �����’������ ��������� �����������² ������ (������ ����� � ���� ���� ���, �� ���� ������� ���� ������������) � ����� �� «___» ______________ 2018 ���� (_________________ �� ������ ������������ ����), ��� ����� ���������� ������ �� ���� �������� ����� �������.4. ������� ���������� ��� ��, �� ������ ������ ���������� �������������. ����������� �� ����� ���������� ��������� ����������� ���� ������.5. �� ����������� ����� ������ ������ ������� ��������������� ������������ ���������� ���������� ��� ��������� ������, �� _______________________ �����’������ ������ ������������ ��������� �� ���������� ������� �� ������������.6. ________________________ �� ����� ���������, � ______________ �����’������ �������� ���� ������ �� ��������� ��������� � ������� ������ ���������� �������� �����.7. � ���, ���� ����������� �������� �� ������� ����������� ������ ����� ����������� � �. 3 ����� �������� ������, � ���� ���� ��� �������� ���� ���������� ������ ��������� ����� ����� � ������ ��������, ������������ ����� ����’����� ��� ������ �� ��������� � ������� � � ������, ���������� ������ �������������� ������.8. ������������ — __________________ ���� �� ����������������� — ______________________, � __________________���� �� ����� ��� ����, �� ������ �����, �� � ��������� ����� ��������,�� � ������� ������� �������� �������� �� � ���� ��������� ��������� ��������.  9. ������ ���������� �� ��������� ������ ������� ������������- ________________, «___» ____________ ���� ����������, �� ������� � �. ________, ���. _________________, ���. ____, ��. __, ��� ����������� � ������ ����� ��������, ���� ������� �� ������������� � ��������, �� 䳿 �� ������� ��� ������� ������ � ������ �� ��� �������� �������� ������ ���������� ��������� ��'�.10. ���� �� ���������� �� �������� ������ ����� � ������ ����� �����, ����������� � �������� ����. ��� ��������� ����������� �� ���������, ������� ���������� � �������� �������.11. ��, �������, �������� �������� �������� � ����� ����� ��������� �� ���� ������ ������� ��� ����� �� �����, ����������� ��������� ���������� ���� ����� � ���� ���������, � ����� ��������� ����������� ������ �� �������������, ����������� ������� ����� ��� ��������, � ����� ��, �� �������� �� ������ ��������� ��������� �� ���������. ��, ����� �� �����, �������, �� �� ��� ��������� ����� ��������� �� ������ ����� ��䳺�������� ��� ���������� � ������� 䳺��������, �������� �� ������� �� ������� �������, ���������, ������ ��������.12. ��� ������ ��������� ����, ���������, ������������� � ������������� ������, ������ � ������� ������� ������ ������� �������������.��� ������ �������� � ���� ���������� – ��� ������������ � �����������.ϲ�����:  ������������ _______________________________  �����������   __________________________________

Источник: https://yurotdel.com.ua/dogovir/zrazok_dogovory_pozyky

Зразок договору позики під проценти

ДОГОВІР ПОЗИКИ: зразок ДОГОВІР ПОЗИКИ Місто_____________________ , року. Гр. ,

м. _______________________«___» ____________ 20__ р.

Гр.__________________________, що проживає в м. __________________ по вул.____________, буд. ___, кв. ___ (надалі — ПОЗИКОДАВЕЦЬ), із однієї сторони тагр. ________________, проживаю в м. _______________ по вул. _____________, буд.___, кв.

__ (надалі — ПОЗИЧАЛЬНИК), з іншої сторони (в подальшому разоміменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») попередньоознайомлені з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсностіправочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючидобровільно, розуміючи значення правових наслідків своїх дій, уклали цейдоговір (надалі –Договір) про наступне

1.ПОЗИКОДАВЕЦЬ передає, а ПОЗИЧАЛЬНИК приймає у власність _______(______________) гривень (надалі — Позика).

1.1. Фактодержання Позики підтверджується розпискою, власноручно написаною ПОЗИЧАЛЬНИКОМв момент передачі йому суми позики.

1.2. ПОЗИКОДАВЕЦЬмає право на одержання від ПОЗИЧАЛЬНИКА процентів від суми позики в розмірі_____ (___________) % річних.

1.2.1. Процентивиплачуються щомісяця, __ числа до дня повернення позики. Проценти сплачуютьсяготівкою у гривні за адресою ПОЗИКОДАВЦЯ, якщо сторони не дійшли згоди щодоіншого місця передачі.

1.2.2. У разічасткового повернення позики проценти нараховуються на неповернуту суму позики.

2. Позику атакож проценти ПОЗИЧАЛЬНИК зобов'язується повернути ПОЗИКОДАВЦЕВІ готівкою встрок до ___________ дві тисячі ______ року.

2.1. Позикаповертається частинами, у сумі не менше як ______ гривень на один календарний місяць.

2.2. Прочасткове повернення позики ПОЗИКОДАВЕЦЬ на вимогу ПОЗИЧАЛЬНИКА робить відміткуна розписці або видає розписку в одержанні грошей. Аналогічний порядокзастосовується і щодо фіксації виплати процентів за позикою

2.3. Післяповернення всієї суми позики ПОЗИКОДАВЕЦЬ повинен повернути ПОЗИЧАЛЬНИКУрозписку.

2.3.1. У разінеможливості повернення розписки ПОЗИКОДАВЕЦЬ повинен вказати про це урозписці, яку він видає.

2.3.2. Наявністьрозписки у ПОЗИЧАЛЬНИКА підтверджує виконання ним свого обов'язку.

3. Поверненняпозики має бути здійснено за адресою: м. ________, вул. _____________, буд.___, кв. ___.

Позикаповертається в національній валюті України готівкою.

4. ПОЗИЧАЛЬНИКвправі повернути, а ПОЗИКОДАВЕЦЬ зобов'язується прийняти позичену суму донастання строку, зазначеного в п. 2 цього договоруу такому випадку процентисплачуються ПОЗИЧАЛЬНИКОМ тільки за місяці фактичного користування грошима.

5. В разі,коли ПОЗИЧАЛЬНИК не поверне Позику у встановлений строк, ПОЗИКОДАВЕЦЬ вправістягнути заборгованість в безспірному порядку.

5.1. Документом, що підтверджуєбезспірність заборгованості ПОЗИЧАЛЬНИКА та встановлює прострочення виконаннязобов'язання буде вважатися розписка ПОЗИЧАЛЬНИКА, котра знаходиться уПОЗИКОДАВЦЯ.

6. Позикавважається повернутою в момент передання ПОЗИКОДАВЦЕВІ грошей готівкою, або задомовленістю сторін — зарахування грошової суми, що позичалася, на йогобанківський рахунок.

6.1. У разівідмови ПОЗИКОДАВЦЕМ прийняти гроші ПОЗИЧАЛЬНИК має право внести суми на депозитнийрахунок __________________________.

7. ЯкщоПОЗИЧАЛЬНИК своєчасно не повернув суму позики, крім сплати процентів відповіднодо пп.. 1.2 договору, він зобов'язаний сплатити на вимогу ПОЗИКОДАВЦЯ сумуборгу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, атакож ________ процентів річних від простроченої суми.

7.1. В разіпрострочення повернення чергової частини Позики ПОЗИКОДАВЕЦЬ має право вимагатидострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів.

8. Зміст ст.ст. 1047, 1048 Цивільного кодексу України сторонам роз'яснено.

9. Сторонисвідчать, що:

9.1. вони неприховують обставин, які мають істотне значення для цього договору;

9.1. внаслідокукладення цього договору не буде порушено прав та законних інтересів іншихосіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та іншихосіб, яких сторони зобов'язані утримувати за законом чи договором;

9.2. договірне укладається під впливом тяжкої для них обставини;

9.3. вони невизнані недієздатними чи обмежено дієздатними;

9.4. укладеннядоговору відповідає їх інтересам;

9.5. волевиявленняє вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;

9.6. умовидоговору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;

9.7. договірне приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовленіу ньому;

9.8. чоловік(дружина) кожної із сторін згоден (згодна) з укладенням цього договору.

10. Сторонисвідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, щостосуються позики.

11. Цейдоговір вступає в силу і вважається укладеним з моменту передання грошей.

11.1. Напідтвердження факту передачі грошей ПОЗИЧАЛЬНИК видає ПОЗИКОДАВЦЕВІ розписку.

12. Витрати,пов'язані з нотаріальним посвідченням цього договору, сплачує ПОЗИЧАЛЬНИК.

13. Договірукладено в трьох примірниках, з яких один зберігається у справах приватногонотаріуса, а два інші передаються сторонам договору.

Підписи Сторін:

ПОЗИКОДАВЕЦЬ___________ /___________________________/

ПОЗИЧАЛЬНИК____________ /___________________________/

Місто ______________, ______________ _______________ року.Цей договір посвідчено мною, __________________________, приватним нотаріусом ______________ міського нотаріального округу.Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.Зареєстровано в реєстрі за N _______Стягнуто плату _______Приватний нотаріус _______

Источник: http://www.govforc.com/documents/shablony_dokumentov/obwie/287

Договір позики

ДОГОВІР ПОЗИКИ: зразок ДОГОВІР ПОЗИКИ Місто_____________________ , року. Гр. ,

Договір позики — це один з видів зобов’язань, спрямованих на передачу майна.

Враховуючи, що договір — це взаємна угода сторін, тому в ньому містяться окремі положення, умови, визначаються права та обов’язки сторін. Сукупність вищезгаданих, погоджених сторонами умов і становить зміст договору.

Законодавче визначення договору позики є: «За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості» ч.1 ст.1046 ЦК України.

Договір позики є реальним, одностороннім, відплатним або безоплатним договором. Це значить, що він набуває чинності тільки після передачі майна, всі обов’язки покладені лише на позичальника і у визначених законом випадках договір позики може бути як оплатним так і безоплатним. Предметом договору позики є речі, визначені родовими ознаками, та грошові кошти.

Суб’єктами позики є будь-які фізичні та юридичні особи. Боржника за договором позики називають позичальником, а кредитора – позикодавцем.

Договір позики як і кредитний договір (та і договір банківського вкладу), оформлює єдині по своїй економічній природі відносини. Відмінності між ними головним чином полягають у тому, що кредитором по кредитному договору виступають банки та інші фінансові установи, а в якості позикодавця по договору позики можуть виступати будь-які фізичні та юридичні особи.

При укладанні договору позики сторони керуються загальними положеннями закону про порядок укладення договору. Тобто договір укладається шляхом пропозиції (оферти) однієї сторони укласти договір і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.

Пропозиція укласти договір повинна містити всі істотні умови договору та виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов’язаною у разі її прийняття. Істотними умовами є ті, без яких договір не може вважатися укладеним взагалі.

Закон визначає, що за договором позики істотною є умова щодо предмета договору. Цивільний кодекс не відносить строк виконання договору позики та ціну до істотних умов договору.

Для укладення договору основне значення мають істотні умови. За загальною нормою цивільного права, договір вважається укладеним в належній формі тільки якщо сторони домовилися з приводу всіх суттєвих умов договору (ч.1 ст. 638).

Важливим з практичної точки зору є питання моменту укладення договору позики. Оскільки, як зазначалося вище, договір позики є реальним, то права і обов’язки сторін не можуть виникнути до передачі речі (грошей).

Таким чином, договір позики вважається укладеним в момент здійснення дії по передачі предмета договору на основі попередньої домовленості. Ця особливість реальних договорів зазначена в ч.2 ст.

640 ЦК України: «Якщо відповідно до акта цивільного законодавства для укладення договору необхідні також передання майна або вчинення іншої дії, договір є укладеним з моменту передання відповідного майна або вчинення певної дії».

При укладенні договору позики сторони мають звернути увагу на форму, яка передбачена законодавцем для такого виду договорів.

Договір позики укладається як в усній так, і в письмовій формі.

В Цивільному кодексі України зазначено, що договір позики укладається в письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, — незалежно від суми (ч.1 ст. 1047 ЦК України). Розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян може встановлюватися законами чи постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами Кабінету міністрів України.

Отже, з положення закону вбачається, що проста письмова форма обов’язкова для договору позики тільки у випадках, коли позикодавець — юридична особа, а також в усіх випадках, якщо сума договору позики перевищує встановлений законом розмір.

Закон не вимагає нотаріального посвідчення договору позики, проте за домовленістю сторін чи на вимогу однієї з сторін, договір може бути нотаріально посвідчений, але в цьому разі при посвідченні договору в державній нотаріальній конторі необхідно сплатити державне мито у розмірі, визначеному Декрет Кабінету Міністрів України вiд 21.01.1993 «Про державне мито», а при посвідченні договору приватним нотаріусом, справляється плата, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою (стаття 31 Закону України «Про нотаріат»).

В договорі позики можуть передбачатися місце і час повернення позики, особа, якій необхідно повернути позику. На договір позики розповсюджуються положення ЦК України про місце виконання грошового зобов’язання, передбачені ст.

532 ЦК України, згідно з якою, якщо місце виконання грошового зобов’язання не встановлене в договорі, виконання проводиться за місцем проживання кредитора (позикодавця), а якщо позикодавцем виступає юридична особа, — то за її місцезнаходженням на момент виникнення зобов’язання. Якщо кредитор (позикодавець) на момент виконання зобов’язання змінив місце проживання (місцезнаходження) і сповістив про це боржника (позичальника), зобов’язання виконується за новим місцем проживання (місцезнаходженням) кредитора (позикодавця) з віднесенням на кредитора всіх витрат, пов’язаних із зміною місця виконання.

Грошове зобов’язання по договору позики має бути виконане у гривнях.

За згодою сторін в договорі позики може бути визначений грошовий еквівалент в іноземній валюті. У цьому випадку, сума, що підлягає сплаті, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок не встановлено договором або законом.

Якщо в договорі не встановлений строк повернення позики, то позичальник повинен повернути гроші або речі протягом 30 днів від дня пред’явлення вимоги позикодавцем (ст. 1049 ЦК України).

Хоча сторони за погодженням можуть на свій розсуд встановлювати в договорі інші умови повернення позики.

Договір позики, особливо той, що укладений на тривалий строк, може передбачати виконання договору частинами (в розстрочку).

Зобов’язання за договором позики має виконуватися відповідно до умов договору та вимог закону.

Боржник (позичальник) зобов’язаний виконати свій обов’язок по поверненню позики, а кредитор (позикодавець) – прийняти виконанання особисто, або на умовах встановлених договором.

Закон надає позичальнику право виконати свій обов’язок по поверненню боргу шляхом внесення належних з нього грошей (цінних паперів) у депозит нотаріуса, якщо позикодавець відсутній у місці виконання зобов’язання; ухилення позикодавця від прийняття боргу; відсутній представник недієздатного кредитора.

Про внесення боргу у депозит нотаріус повідомляє кредитора у встновленому законом порядку.

Прийнявши виконання зобов’язання, на вимогу боржника (позичальника), кредитор (позикодавець) повинен видати йому розписку про одержання боргу частково або у повному обсязі.

Якщо боржник видав кредиторові борговий документ, кредитор, приймаючи виконання зобов’язання, повинен повернути його божникові. У разі неможливості повернення боргового документа кредитор повинен вказати про це у розписці, яку він видає.

Наявність боргового документа на руках у боржника підтверджує факт виконання ним зобов’язання (ст. 545 ЦК України).

У разі невиконання зобов’язання по поверненню предмету позики настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Наприклад, якщо позичальник вчасно не повернув суму позики, то він зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом (ч. 1 ст. 1050, ч.2 ст. 625 ЦК України).

Певні особливості відповідальності існують, якщо договором позики передбачено повернення боргу (позики) частинами (в розстрочку). В цьому випадку, якщо позичальник порушить строк повернення наступної частини позики, то це дає право позикодавцю вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася і належних йому процентів (ч.2 ст. 1050).

За нотаріально посвідченим договором позики, в разі неповернення боргу, позикодавець може звернутися до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису про стягнення заборгованості на підставі пункту 1 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.1999 № 1172.

У випадку смерті позичальника позикодавець повинен протягом шести місяців від дня, коли він дізнався або міг дізнатися про відкриття спадщини, пред’явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, незалежно від настання строку вимоги.

Якщо позикодавець не знав і не міг знати про відкриття спадщини, він має право пред’явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, протягом одного року від настання строку вимоги погашення боргу.

Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення та контролю за діяльністю органів нотаріату Департаменту нотаріату та

Євтушенко І.Б.

Источник: https://minjust.gov.ua/m/str_20084

Studio-pravo
Добавить комментарий