39. Професійні обов’язки адвоката: Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний: 1)

Розділ III. ВИДИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ АДВОКАТА. ГАРАНТІЇ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

39. Професійні обов’язки адвоката:  Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний: 1)

Стаття 19. Види адвокатської діяльності

1.

Видами адвокатської діяльності є:

1) надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави;

2) складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;

3) захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення;

4) надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні;

5) представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, прав і обов’язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні;

6) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами;

7) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

8) надання правової допомоги під час виконання та відбування кримінальних покарань.

Адвокат може здійснювати інші види адвокатської діяльності, не заборонені законом.

Стаття 20. Професійні права адвоката

1.

Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема:

1) звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб);

2) представляти і захищати права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб у суді, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, громадських об’єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими особами, до повноважень яких належить вирішення відповідних питань в Україні та за її межами;

3) ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для адвокатської діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;

4) складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та подавати їх у встановленому законом порядку;

5) доповідати клопотання та скарги на прийомі в посадових і службових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги;

6) бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів та давати пояснення щодо суті клопотань і скарг;

7) збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою;

8) застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання матеріалів справи, в якій адвокат здійснює захист, представництво або надає інші види правової допомоги, фіксувати процесуальні дії, в яких він бере участь, а також хід судового засідання в порядку, передбаченому законом;

9) посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, якщо законом установлено інший обов’язковий спосіб посвідчення копій документів;

10) одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань;

11) користуватися іншими правами, передбаченими цим Законом та іншими законами.

Стаття 21. Професійні обов’язки адвоката

1.

Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний:

1) дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики;

2) на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання правової допомоги;

3) невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів;

4) підвищувати свій професійний рівень;

5) виконувати рішення органів адвокатського самоврядування;

6) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та договором про надання правової допомоги.

2.

Адвокату забороняється:

1) використовувати свої права всупереч правам, свободам та законним інтересам клієнта;

2) без згоди клієнта розголошувати відомості, що становлять адвокатську таємницю, використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

3) займати у справі позицію всупереч волі клієнта, крім випадків, якщо адвокат впевнений у самообмові клієнта;

4) відмовлятися від надання правової допомоги, крім випадків, установлених законом.

3.

Адвокат забезпечує захист персональних даних про фізичну особу, якими він володіє, відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних.

Стаття 22. Адвокатська таємниця

1.

Адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності.

2.

Інформація або документи можуть втратити статус адвокатської таємниці за письмовою заявою клієнта (особи, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав). При цьому інформація або документи, що отримані від третіх осіб і містять відомості про них, можуть поширюватися з урахуванням вимог законодавства з питань захисту персональних даних.

3.

Обов’язок зберігати адвокатську таємницю поширюється на адвоката, його помічника, стажиста та осіб, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а також на особу, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю. Адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання зобов’язані забезпечити умови, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошення.

4. У разі пред’явлення клієнтом вимог до адвоката у зв’язку з адвокатською діяльністю адвокат звільняється від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав та інтересів.

У такому випадку суд, орган, що здійснює дисциплінарне провадження стосовно адвоката, інші органи чи посадові особи, які розглядають вимоги клієнта до адвоката або яким стало відомо про пред’явлення таких вимог, зобов’язані вжити заходів для унеможливлення доступу сторонніх осіб до адвокатської таємниці та її розголошення.

5. Особи, винні в доступі сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошенні, несуть відповідальність згідно із законом.

Стаття 23. Гарантії адвокатської діяльності

1.

Професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема:

1) забороняються будь-які втручання і перешкоди здійсненню адвокатської діяльності;

2) забороняється вимагати від адвоката, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а також від особи, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, надання відомостей, що є адвокатською таємницею. З цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила цих осіб від обов’язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом;

3) проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя;

4) забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності;

5) адвокату гарантується рівність прав з іншими учасниками провадження, дотримання засад змагальності і свободи в наданні доказів та доведенні їх переконливості;

6) життя, здоров’я, честь і гідність адвоката та членів його сім’ї, їх майно перебуває під охороною держави, а посягання на них тягнуть відповідальність, передбачену законом;

7) адвокату гарантується право на забезпечення безпеки під час участі у кримінальному судочинстві в порядку, встановленому законом;

8) забороняється залучати адвоката до конфіденційного співробітництва під час проведення оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, якщо таке співробітництво буде пов’язане або може призвести до розкриття адвокатської таємниці;

9) забороняється втручання у приватне спілкування адвоката з клієнтом;

10) забороняється внесення подання слідчим, прокурором, а також винесення окремої ухвали (постанови) суду щодо правової позиції адвоката у справі;

11) забороняється втручання у правову позицію адвоката;

12) орган або посадові особи, які затримали адвоката або застосували до нього запобіжний захід, зобов’язані негайно повідомити про це відповідну раду адвокатів регіону;

13) повідомлення про підозру адвоката у вчиненні кримінального правопорушення може бути здійснене виключно Генеральним прокурором України, його заступником, прокурором Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя;

14) забороняється притягати до кримінальної чи іншої відповідальності адвоката (особу, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю) або погрожувати застосуванням відповідальності у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності згідно із законом;

15) не можуть бути підставою для притягнення адвоката до відповідальності його висловлювання у справі, у тому числі ті, що відображають позицію клієнта, заяви у засобах масової інформації, якщо при цьому не порушуються професійні обов’язки адвоката;

16) забороняється ототожнення адвоката з клієнтом;

17) дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється в особливому порядку.

Особливості проведення окремих слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження стосовно адвоката визначаються частиною другою цієї статті.

2.

У разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов’язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги пунктів 2-4 частини першої цієї статті.

Під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката має бути присутній представник ради адвокатів регіону, крім випадків, передбачених абзацом четвертим цієї частини. Для забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії.

З метою забезпечення дотримання вимог цього Закону щодо адвокатської таємниці під час проведення зазначених процесуальних дій представнику ради адвокатів регіону надається право ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення процесуальних дій, що зазначаються у протоколі.

Неявка представника ради адвокатів регіону за умови завчасного повідомлення ради адвокатів регіону не перешкоджає проведенню відповідної процесуальної дії.

3.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи у відносинах з адвокатами зобов’язані дотримуватися вимог Конституції України та законів України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та протоколів до неї, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, практики Європейського суду з прав людини.

Стаття 24. Адвокатський запит

1.

Адвокатський запит — письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.

Адвокатський запит не може стосуватися надання консультацій і роз’яснень положень законодавства.

Надання адвокату інформації та копій документів, отриманих під час здійснення кримінального провадження, здійснюється в порядку, встановленому кримінальним процесуальним законом.

2.

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.

У разі якщо задоволення адвокатського запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, адвокат зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, встановлені Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.

Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.

Стаття 25. Надання адвокатом безоплатної правової допомоги

1.

Порядок та умови залучення адвокатів до надання безоплатної правової допомоги встановлюються законом.

2.

Оцінка якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної первинної правової допомоги здійснюється за зверненням органів місцевого самоврядування, а безоплатної вторинної правової допомоги — за зверненням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, комісіями, утвореними для цієї мети радами адвокатів регіонів.Источник: https://infopedia.su/7x79ee.html

Розділ III види адвокатської діяльності. Права і обов’язки адвоката. Гарантії адвокатської діяльності

39. Професійні обов’язки адвоката:  Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний: 1)

Стаття19. Видиадвокатської діяльності

1.

Видами адвокатської діяльності є:

1)надання правової інформації, консультаційі роз’яснень з правових питань, правовийсупровід діяльності юридичних і фізичнихосіб, органів державної влади, органівмісцевого самоврядування, держави;

2)складення заяв, скарг, процесуальнихта інших документів правового характеру;

3)захист прав, свобод і законних інтересівпідозрюваного, обвинуваченого, підсудного,засудженого, виправданого, особи,стосовно якої передбачається застосуванняпримусових заходів медичного чи виховногохарактеру або вирішується питання проїх застосування у кримінальномупровадженні, особи, стосовно якоїрозглядається питання про видачуіноземній державі (екстрадицію), а такожособи, яка притягається до адміністративноївідповідальності під час розглядусправи про адміністративне правопорушення;

4)надання правової допомоги свідку укримінальному провадженні;

5)представництво інтересів потерпілогопід час розгляду справи про адміністративнеправопорушення, прав і обов’язківпотерпілого, цивільного позивача,цивільного відповідача у кримінальномупровадженні;

6)представництво інтересів фізичних іюридичних осіб у судах під час здійсненняцивільного, господарського, адміністративногота конституційного судочинства, а такожв інших державних органах, перед фізичнимита юридичними особами;

7)представництво інтересів фізичних іюридичних осіб, держави, органів державноївлади, органів місцевого самоврядуванняв іноземних, міжнародних судових органах,якщо інше не встановлено законодавствоміноземних держав, статутними документамиміжнародних судових органів та іншихміжнародних організацій або міжнароднимидоговорами, згода на обов’язковістьяких надана Верховною Радою України;

8)надання правової допомоги під часвиконання та відбування кримінальнихпокарань.

Адвокатможе здійснювати інші види адвокатськоїдіяльності, не заборонені законом.

Стаття20. Професійніправа адвоката

1.

Під час здійснення адвокатськоїдіяльності адвокат має право вчинятибудь-які дії, не заборонені законом,правилами адвокатської етики та договоромпро надання правової допомоги, необхіднідля належного виконання договору пронадання правової допомоги, зокрема:

1)звертатися з адвокатськими запитами,у тому числі щодо отримання копійдокументів, до органів державної влади,органів місцевого самоврядування, їхпосадових і службових осіб, підприємств,установ, організацій, громадськихоб’єднань, а також до фізичних осіб (зазгодою таких фізичних осіб);

2)представляти і захищати права, свободита інтереси фізичних осіб, права таінтереси юридичних осіб у суді, органахдержавної влади та органах місцевогосамоврядування, на підприємствах, вустановах, організаціях незалежно відформи власності, громадських об’єднаннях,перед громадянами, посадовими і службовимиособами, до повноважень яких належитьвирішення відповідних питань в Україніта за її межами;

3)ознайомлюватися на підприємствах, вустановах і організаціях з необхіднимидля адвокатської діяльності документамита матеріалами, крім тих, що містятьінформацію з обмеженим доступом;

4)складати заяви, скарги, клопотання, іншіправові документи та подавати їх увстановленому законом порядку;

5)доповідати клопотання та скарги наприйомі в посадових і службових осібта відповідно до закону одержувати відних письмові мотивовані відповіді наці клопотання і скарги;

6)бути присутнім під час розгляду своїхклопотань і скарг на засіданняхколегіальних органів та давати поясненнящодо суті клопотань і скарг;

7)збирати відомості про факти, що можутьбути використані як докази, в установленомузаконом порядку запитувати, отримуватиі вилучати речі, документи, їх копії,ознайомлюватися з ними та опитуватиосіб за їх згодою;

8)застосовувати технічні засоби, у томучислі для копіювання матеріалів справи,в якій адвокат здійснює захист,представництво або надає інші видиправової допомоги, фіксувати процесуальнідії, в яких він бере участь, а також хідсудового засідання в порядку, передбаченомузаконом;

9)посвідчувати копії документів у справах,які він веде, крім випадків, якщо закономустановлено інший обов’язковий спосібпосвідчення копій документів;

10)одержувати письмові висновки фахівців,експертів з питань, що потребуютьспеціальних знань;

11)користуватися іншими правами, передбаченимицим Законом та іншими законами.

Стаття21. Професійніобов’язки адвоката

1.

Під час здійснення адвокатськоїдіяльності адвокат зобов’язаний:

1)дотримуватися присяги адвоката Українита правил адвокатської етики;

2)на вимогу клієнта надати звіт провиконання договору про надання правовоїдопомоги;

3)невідкладно повідомляти клієнта провиникнення конфлікту інтересів;

4)підвищувати свій професійний рівень;

5)виконувати рішення органів адвокатськогосамоврядування;

6)виконувати інші обов’язки, передбаченізаконодавством та договором про наданняправової допомоги.

2.

Адвокату забороняється:

1)використовувати свої права всуперечправам, свободам та законним інтересамклієнта;

2)без згоди клієнта розголошувативідомості, що становлять адвокатськутаємницю, використовувати їх у своїхінтересах або інтересах третіх осіб;

3)займати у справі позицію всупереч воліклієнта, крім випадків, якщо адвокатвпевнений у самообмові клієнта;

4)відмовлятися від надання правовоїдопомоги, крім випадків, установленихзаконом.

3.

Адвокат забезпечує захист персональнихданих про фізичну особу, якими вінволодіє, відповідно до законодавстваз питань захисту персональних даних.

Стаття22. Адвокатська таємниця

1.

Адвокатською таємницею є будь-якаінформація, що стала відома адвокату,помічнику адвоката, стажисту адвоката,особі, яка перебуває у трудових відносинахз адвокатом, про клієнта, а також питання,з яких клієнт (особа, якій відмовлено вукладенні договору про надання правовоїдопомоги з передбачених цим Закономпідстав) звертався до адвоката,адвокатського бюро, адвокатськогооб’єднання, зміст порад, консультацій,роз’яснень адвоката, складені нимдокументи, інформація, що зберігаєтьсяна електронних носіях, та інші документиі відомості, одержані адвокатом під часздійснення адвокатської діяльності.

2.

Інформація або документи можуть втратитистатус адвокатської таємниці за письмовоюзаявою клієнта (особи, якій відмовленов укладенні договору про надання правовоїдопомоги з передбачених цим Закономпідстав). При цьому інформація абодокументи, що отримані від третіх осібі містять відомості про них, можутьпоширюватися з урахуванням вимогзаконодавства з питань захиступерсональних даних.

3.

Обов’язок зберігати адвокатськутаємницю поширюється на адвоката, йогопомічника, стажиста та осіб, якіперебувають у трудових відносинах задвокатом, адвокатським бюро, адвокатськимоб’єднанням, а також на особу, стосовноякої припинено або зупинено право назаняття адвокатською діяльністю.Адвокат, адвокатське бюро, адвокатськеоб’єднання зобов’язані забезпечитиумови, що унеможливлюють доступ сторонніхосіб до адвокатської таємниці або їїрозголошення.

4.У разі пред’явлення клієнтом вимог доадвоката у зв’язку з адвокатськоюдіяльністю адвокат звільняється відобов’язку збереження адвокатськоїтаємниці в межах, необхідних для захистуйого прав та інтересів.

У такому випадкусуд, орган, що здійснює дисциплінарнепровадження стосовно адвоката, іншіоргани чи посадові особи, які розглядаютьвимоги клієнта до адвоката або якимстало відомо про пред’явлення такихвимог, зобов’язані вжити заходів дляунеможливлення доступу сторонніх осібдо адвокатської таємниці та їїрозголошення.

5.Особи, винні в доступі сторонніх осібдо адвокатської таємниці або їїрозголошенні, несуть відповідальністьзгідно із законом.

Стаття23. Гарантіїадвокатської діяльності

1.

Професійні права, честь і гідністьадвоката гарантуються таохороняються КонституцієюУкраїни,цим Законом та іншими законами, зокрема:

1)забороняються будь-які втручання іперешкоди здійсненню адвокатськоїдіяльності;

2)забороняється вимагати від адвоката,його помічника, стажиста, особи, якаперебуває у трудових відносинах задвокатом, адвокатським бюро, адвокатськимоб’єднанням, а також від особи, стосовноякої припинено або зупинено право назаняття адвокатською діяльністю, наданнявідомостей, що є адвокатською таємницею.З цих питань зазначені особи не можутьбути допитані, крім випадків, якщо особа,яка довірила відповідні відомості,звільнила цих осіб від обов’язкузберігати таємницю в порядку, передбаченомузаконом;

3)проведення стосовно адвокатаоперативно-розшукових заходів чи слідчихдій, що можуть проводитися виключно здозволу суду, здійснюється на підставісудового рішення, ухваленого заклопотанням Генерального прокурораУкраїни, його заступників, прокурораАвтономної Республіки Крим, області,міста Києва та міста Севастополя;

4)забороняється проведення огляду,розголошення, витребування чи вилученнядокументів, пов’язаних із здійсненнямадвокатської діяльності;

5)адвокату гарантується рівність прав зіншими учасниками провадження, дотриманнязасад змагальності і свободи в наданнідоказів та доведенні їх переконливості;

6)життя, здоров’я, честь і гідністьадвоката та членів його сім’ї,їх майно перебуваєпід охороною держави, а посягання наних тягнуть відповідальність, передбаченузаконом;

7)адвокату гарантується право назабезпечення безпеки під час участі укримінальному судочинстві в порядку,встановленому законом;

8)забороняється залучати адвоката доконфіденційного співробітництва підчас проведення оперативно-розшуковихзаходів чи слідчих дій, якщо такеспівробітництво буде пов’язане абоможе призвести до розкриття адвокатськоїтаємниці;

9)забороняється втручання у приватнеспілкування адвоката з клієнтом;

10)забороняється внесення подання слідчим,прокурором, а також винесення окремоїухвали (постанови) суду щодо правовоїпозиції адвоката у справі;

11)забороняється втручання у правовупозицію адвоката;

12)орган або посадові особи, які затрималиадвоката або застосували до ньогозапобіжний захід, зобов’язані негайноповідомити про це відповідну радуадвокатів регіону;

13)повідомлення про підозру адвоката увчиненні кримінального правопорушенняможе бути здійснене виключно Генеральнимпрокурором України, його заступником,прокурором Автономної Республіки Крим,області, міста Києва та міста Севастополя;

14)забороняється притягати до кримінальноїчи іншої відповідальності адвоката(особу, стосовно якої припинено абозупинено право на заняття адвокатськоюдіяльністю) або погрожувати застосуваннямвідповідальності у зв’язку із здійсненнямним адвокатської діяльності згідно іззаконом;

15)не можуть бути підставою для притягненняадвоката до відповідальності йоговисловлювання у справі, у тому числіті, що відображають позицію клієнта,заяви у засобах масової інформації,якщо при цьому не порушуються професійніобов’язки адвоката;

16)забороняється ототожнення адвоката зклієнтом;

17)дисциплінарне провадження стосовноадвоката здійснюється в особливомупорядку.

Особливостіпроведення окремих слідчих дій тазаходів забезпечення кримінальногопровадження стосовно адвоката визначаютьсячастиною другою цієї статті.

2.

У разі проведення обшуку чи оглядужитла, іншого володіння адвоката,приміщень, де він здійснює адвокатськудіяльність, тимчасового доступу доречей і документів адвоката слідчийсуддя, суд у своєму рішенні в обов’язковомупорядку зазначає перелік речей,документів, що планується відшукати,виявити чи вилучити під час проведенняслідчої дії чи застосування заходузабезпечення кримінального провадження,а також враховує вимоги пунктів 2-4частини першої цієї статті.

Підчас проведення обшуку чи огляду житла,іншого володіння адвоката, приміщень,де він здійснює адвокатську діяльність,тимчасового доступу до речей і документівадвоката має бути присутній представникради адвокатів регіону, крім випадків,передбачених абзацом четвертим цієїчастини. Для забезпечення його участіслужбова особа, яка буде проводитивідповідну слідчу дію чи застосовуватизахід забезпечення кримінальногопровадження, завчасно повідомляє проце раду адвокатів регіону за місцемпроведення такої процесуальної дії.

Зметою забезпечення дотримання вимогцього Закону щодо адвокатської таємниціпід час проведення зазначених процесуальнихдій представнику ради адвокатів регіонунадається право ставити запитання,подавати свої зауваження та запереченнящодо порядку проведення процесуальнихдій, що зазначаються у протоколі.

Неявкапредставника ради адвокатів регіонуза умови завчасного повідомлення радиадвокатів регіону не перешкоджаєпроведенню відповідної процесуальноїдії.

3.

Органи державної влади, органи місцевогосамоврядування, їх посадові і службовіособи у відносинах з адвокатамизобов’язані дотримуватися вимог КонституціїУкраїни тазаконів України, Конвенціїпро захист прав людини і основоположнихсвобод 1950року та протоколів до неї, згоду наобов’язковість яких надано ВерховноюРадою України, практики Європейськогосуду з прав людини.

Стаття24. Адвокатськийзапит

1.

Адвокатський запит — письмове зверненняадвоката до органу державної влади,органу місцевого самоврядування, їхпосадових та службових осіб, підприємств,установ і організацій незалежно відформи власності та підпорядкування,громадських об’єднань про наданняінформації, копій документів, необхіднихадвокату для надання правової допомогиклієнту.

Доадвокатського запиту додаються посвідченіадвокатом копії свідоцтва про право назаняття адвокатською діяльністю, ордераабо доручення органу (установи),уповноваженого законом на наданнябезоплатної правової допомоги. Вимагативід адвоката подання разом з адвокатськимзапитом інших документів забороняється.

Адвокатськийзапит не може стосуватися наданняконсультацій і роз’яснень положеньзаконодавства.

Наданняадвокату інформації та копій документів,отриманих під час здійснення кримінальногопровадження, здійснюється в порядку,встановленому кримінальним процесуальнимзаконом.

2.

Орган державної влади, орган місцевогосамоврядування, їх посадові та службовіособи, керівники підприємств, установ,організацій, громадських об’єднань,яким направлено адвокатський запит,зобов’язані не пізніше п’яти робочихднів з дня отримання запиту надатиадвокату відповідну інформацію, копіїдокументів, крім інформації з обмеженимдоступом і копій документів, в якихміститься інформація з обмеженимдоступом.

Уразі якщо адвокатський запит стосуєтьсянадання значного обсягу інформації абопотребує пошуку інформації серед значноїкількості даних, строк розглядуадвокатського запиту може бути продовженодо двадцяти робочих днів з обґрунтуваннямпричин такого продовження, про щоадвокату письмово повідомляється непізніше п’яти робочих днів з дняотримання адвокатського запиту.

Уразі якщо задоволення адвокатськогозапиту передбачає виготовлення копійдокументів обсягом більш як десятьсторінок, адвокат зобов’язанийвідшкодувати фактичні витрати накопіювання та друк. Розмір таких витратне може перевищувати граничні нормивитрат на копіювання та друк, встановленіКабінетом Міністрів України відповіднодо ЗаконуУкраїни «Про доступ до публічноїінформації».

3.

Відмова в наданні інформації наадвокатський запит, несвоєчасне абонеповне надання інформації, наданняінформації, що не відповідає дійсності,тягнуть за собою відповідальність,встановлену законом, крім випадківвідмови в наданні інформації з обмеженимдоступом.

Стаття25. Наданняадвокатом безоплатної правової допомоги

1.

Порядок та умови залучення адвокатівдо надання безоплатної правової допомогивстановлюються законом.

2.

Оцінка якості, повноти та своєчасностінадання адвокатами безоплатної первинноїправової допомоги здійснюється зазверненням органів місцевогосамоврядування, а безоплатної вторинноїправової допомоги — за зверненням органу(установи), уповноваженого законом нанадання безоплатної правової допомоги,комісіями, утвореними для цієї метирадами адвокатів регіонів.

Источник: https://studfile.net/preview/5461532/page:3/

Блог Олександра Пономаренко

39. Професійні обов’язки адвоката:  Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний: 1)
Цей пост створений в рамках підготовки до адвокатського іспиту. Також є відповідна тема на моєму форумі. Долучайтесь 😉

Незалежність і професійна свобода адвоката у здійсненні адвокатської діяльності. Обов’язки адвоката щодо дотримання цього принципу

Принципнезалежності і професійної свободи адвоката закріплено в ст. 6 Правиладвокатської етики 2012 року.

Цей принцип передбачає, що специфіка цілей і завданьадвокатури вимагає,як необхідної умови належного здійснення адвокатської діяльності, максимальної незалежностіадвоката у виконанні своїх професійних прав і обов’язків, що передбачає його свободувід будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи втручання в його діяльність знадання правової допомоги, здійсненню захисту або представництва клієнта,зокрема з боку державних органів, політичних партій, інших адвокатів тощо, атакож від впливу своїх особистих інтересів.

З метою дотримання цього принципу в своїй професійнійдіяльності адвокат зобов’язаний протистояти будь-яким спробам посягання на йогонезалежність, бути мужнім і принциповим у виконанні своїх професійнихобов’язків, відстоюванні професійних прав, гарантій адвокатської діяльності таїх ефективному використанні в інтересах клієнтів.

Адвокат зобов’язаний не допускати в своїй професійнійдіяльності компромісів, що впливали б на його незалежність, з метою догодитисуду, іншим державним органам, третім особам або клієнту, якщо такі компромісирозходяться з законними інтересами клієнта та перешкоджають належномуздійсненню адвокатської діяльності.

Адвокат не повинен займатися іншою діяльністю, якаставила б його в будь-яку залежність від інших осіб чи підпорядкувала б йоговказівкам або правилам, які можуть увійти в суперечність з нормами чинногозаконодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність і цими Правилами, абоможуть іншим чином перешкоджати вільному й незалежному здійсненню ним адвокатськоїдіяльності.

Адвокат не повинен ділити гонорар, отриманий від клієнта,з іншими особами, окрім адвоката, що раніше виконував це доручення, таспадкоємців померлого адвоката, частково виконане доручення якого він прийняв. Адвокатможе ділити свій гонорар з іншими особами, якщо це дозволяється актамизаконодавства, статутними документами або іншими професійними правилами, якимпідпорядковується адвокат.

Адвокат не повинен при виконанні доручення клієнтакеруватися вказівками інших осіб, зокрема тих, які уклали договір про наданняправової допомоги іншій особі – клієнту, стосовно змісту, форм, методів,послідовності та часу здійснення його професійних прав і обов’язків, якщо вонисуперечать його власній уяві про оптимальний варіант виконання доручення клієнта;

Національна асоціація адвокатів України, органиадвокатського самоврядування в межах своєї компетенції мають всіляко сприятигарантуванню незалежності адвоката.

Конфіденційність. Обов'язок адвоката зберігати адвокатську таємницю

Принцип конфіденційності закріплений вст.

10 Правил адвокатської етики 2012 року, який передбачає, що його дотримання є необхідною і щонайважливішою передумовоюдовірчих відносин між адвокатом і клієнтом, без яких є неможливим належненадання правової допомоги, здійснення захисту та представництва.

Томузбереження конфіденційності будь-якої інформації, яка визначена як предметадвокатської таємниці Законом України «Про адвокатуру та адвокатськудіяльність» або становить персональні дані про фізичну особу, які охороняютьсязаконодавством з питань захисту персональних даних, є правом адвоката увідносинах з усіма суб’єктами права, які можуть вимагати розголошення такоїінформації, та обов’язком щодо клієнта і тих осіб, кого ця інформаціястосується.

Діяпринципу конфіденційності не обмежена в часі.

Розголошення відомостей, що складають адвокатськутаємницю, заборонено за будь-яких обставин, включаючи незаконні спроби органівдізнання, слідства і суду допитати адвоката про обставини, що складаютьадвокатську таємницю.

Інформація та документи можуть втратити статусадвокатської таємниці за письмовою заявою клієнта (особи, якій відмовлено вукладенні договору про надання правової допомоги) з передбачених ЗакономУкраїни «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підстав. При цьомуінформація та документи, що отримані від третіх осіб і містять відомості проних, можуть поширюватися з урахуванням вимог законодавства з питань захиступерсональних даних.

Адвокатзобов’язаний забезпечити розуміння і дотримання принципу конфіденційності йогопомічниками, стажистами та членами технічного персоналу.

Адвокат зобов’язаний забезпечити такі умови зберіганнядокументів, переданих йому клієнтом, адвокатських досьє та інших матеріалів, щознаходяться в його розпорядженні і містять конфіденційну інформацію, котрірозумно виключають доступ до них сторонніх осіб.

«,»author»:»ÐÐ²Ñ‚ор: Олександр Пономаренко»,»date_published»:»2015-01-16T00:00:00.000Z»,»lead_image_url»:»https://lh6.googleusercontent.com/proxy/vMw0rdo51OaKYCJPlV7-yUIffr1BQ5slTUT2dxmV-UaJXkAhit5qSwGcDAUCH1PxryRYWUkyEZ3jv-Gy8V9i0Yfa1HlqaTP2B0Bmt67NkvGcbh4eM9W18sWjenkmg=w1200-h630-p-k-no-nu»,»dek»:null,»next_page_url»:null,»url»:»http://advokatponomarenko.blogspot.com/2015/06/22-23.html»,»domain»:»advokatponomarenko.blogspot.com»,»excerpt»:»Ð¦ÐµÐ¹ пост створений в рамках підготовки до адвокатського іспиту . Також є відповідна тема на моєму форумі. Долучайтесь 😉 Незалежніст…»,»word_count»:605,»direction»:»ltr»,»total_pages»:1,»rendered_pages»:1}

Источник: http://advokatponomarenko.blogspot.com/2015/06/22-23.html

Studio-pravo
Добавить комментарий